Projekt revitalizace původního meandru Vltavy u Suchomelu

Předmětem projektu je zpracování projektové dokumentace revitalizace původního meandru Vltavy v oblasti Suchomelu s cílem vytvoření přírodního parku s naučnou stezkou a obnovenou alejí podél původního toku Vltavy.

Předmětem projektu je zpracování projektové dokumentace na obnovu původního toku Vltavy u Suchomelu. Původní koryto Vltavy je v této lokalitě z části stále zachováno, z části zasypáno. Celá lokalita ačkoliv je svým charakterem velmi výjimečná působí spíše odpudivě. Voda v původním korytě Vltavy působí nevzhledně a mnoho obyvatel tak ani neví, že se jedná o původní tok Vltavy, před jeho narovnáním. Povodí Vltavy připravuje ve spolupráci se soukromými subjekty projekt na pročištění i této části toku. Cílem předkládaného projektu je navázat na takto připravované obnovení toku zpracováním studie a základní projektové dokumentace s cílem vytvořit z celého území okolo původního meandru Vltavy přírodní park s naučnou stezkou a několika odpočinkovými zónami.

Vilém Čekajle
České Budějovice 2
12 měsíců
700 000 Kč
Příroda, zeleň
136
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
Zpracování studie návrhu řešení lokality, případně projektové dokumentace pro územní rozhodnutí / stavební povolení
700 000 Kč
Projektová dokumentace
0 Kč
Cena celkem
700 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Investiční obor
Projekt realizovaný pouze na tomto pozemku působí odtrženě, neuceleně a postrádá návaznosti. V souběhu s touto parcelou je uvažováno s výstavbou cyklostezky - \"Cyklostezka Suchomelská II. etapa\". Tato PD je ve fázi PDÚR a je zde uvažováno i se zásahem do této parcely.
Proveditelný s úpravami
Majetkový odbor
Proveditelný
Stavební úřad
Není zřejmá přesná poloha záměru, nicméně zájmovým územím prochází připravovaná stavba Severní spojky se kterou koliduje. Do budoucna nelze vyloučit vzájemnou koordinaci obou záměrů, nabízí se možnost revitalizaci provést po dokončení stavby komunikace. Nicméně provádět zde revitalizaci území s výhledem, že během pár let se z něho stane staveniště je nesmysl.
Neproveditelný
Odbor ochrany životního prostředí
Z popisu projektu není zcela zřejmé jeho umístění. Na uvedené parcele se nachází zčásti lokální biokoridor a břeh toku je významným krajinným prvkem ze zákona. Z tohoto důvodu bude nutno požádat zdejší orgán ochrany přírody o závazné stanovisko. Upozorňujeme, že projekt může být v kolizi s výstavbou nové komunikace - Severní spojky.
Proveditelný s úpravami
Útvar hlavního architekta
Je nutné brát zřetel na rozsah území, projekt nelze funkčně realizovat pouze na zmíněném pozemku, ale musí mít začátek a cíl, který dává smysl. Záměr je nutné podřídit projektu Severní spojky.
Proveditelný s úpravami