PRO Budějce
Revitalizace malé vodní nádrže ,,Helerák"

Revitalizace malé vodní plochy ,,Helerák" na p. č. 691 v k. ú. České Budějovice 3, Kněžské Dvory

Revitalizace malé vodní nádrže „Helerák“ na p.č. 691 v k.ú. České Budějovice 3
Popis současného stavu:
Jedná se o stávající boční rybníček napájený bezejmennou vodotečí (z Nemanického rybníka) – č.h.p. 1-06-03-005. Rybníček je v havarijním stavu. Je zabahněný, má nefunkční napouštěcí i vypouštěcí objekt. Opravu potřebuje i dělící hrázka a opěrná zeď vedoucí podél komunikace.
Rybníček kdysi sloužil patrně jako požární nádrž, v minulosti byl opravený a čistý a zejména v zimním období byl využíván na bruslení. V letním období tam chodily děti s rodiči chytat malé rybky.
Současný stav je havarijní, rybníček není využívaný a postupně zarůstá. Jeho obnova by zlepšila životní prostředí, vznikl by lokální biokoridor s retencí vody o objemu cca 500 m3 při ploše vodní hladiny 520 m2.
Popis navrženého opatření:
V rámci revitalizace této malé vodní nádrže by byla provedena oprava dělící hrázky, napouštěcího a vypouštěcího zařízení, odstranění sedimentů o objemu cca 200 m3 a byla by opravena i opěrná zeď podél komunikace.
Přílohou této zprávy je katastrální mapa a fotografie z nadhledu se zákresem hlavních objektů a popisem oprav.
Fotodokumentace:
Nefunkční vypouštěcí zařízení
Nefunkční vypouštěcí zařízení
Přítok vody propustkem pod železniční tratí
Nefunkční napouštěcí zařízení
Vodní plocha – sedimenty
Propočet nákladů:
Projektová dokumentace včetně – geodetického zaměření, rozboru sedimentů, samotné projektové dokumentace, rozpočtu a výkazu výměr a inženýrské činnosti – 70 000 Kč
Revitalizace malé vodní nádrže:
- Odbahnění – 100 000 Kč
- Napouštěcí a vypouštěcí zařízení zařízení – 100 000 Kč
- Oprava dělící hrázky – 100 000 Kč
- Oprava opěrné zdi podél komunikace – 200 000 Kč
- Celkem – 500 000 Kč
Provozní náklady – sečení, kontrolní prohlídky – cca 10 000 Kč/rok
Částky jsou uvedeny bez DPH.
V Dřítni, 17.4.2021
Vypracovala Ing. Jana Máchová – Vodohospodářská projekce

Jaroslav Havlíček
České Budějovice 3
12 - 24 měsíců
570 000 Kč
Malý
180
70
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
Odbahnění
100 000 Kč
Oprava napouštěcího a vypouštěcího zařízení
100 000 Kč
Oprava dělící hrázky
100 000 Kč
Oprava opěrné zdi podél komunikace
200 000 Kč
Projektová dokumentace
70 000 Kč
Cena celkem
570 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Investiční odbor
Cena je odpovídající. Je však nutné vzít v potaz, jak vyjdou vzorky bahna, kam se bude odvážet či, kde se případně uskladní.
Proveditelný s úpravami
Majetkový odbor
Proveditelný
Stavební úřad
Pravděpodobně bude nutné územní rozhodnutí.
Proveditelný s úpravami
Odbor ochrany životního prostředí
Bude nutné zažádat o závazné stanovisko. Rybník a vodní tok jsou ze zákona významné krajinné prvky. Za odd. vodního hospodářství: oprava hráze, nefunkční výpust, odbahnění - bude předmětem povolovacího řízení na zdejším odboru.
Proveditelný
Celkové hodnocení
Proveditelný s úpravami