PRO Budějce
Zelená Smetanka

Cílem projektu oživit sousedské vztahy i samotnou ulici B. Smetany zelení a kolostavy. V plánu je pouliční sousedská slavnost, zapojení obyvatel do tvorby finální podoby projektu oživení ulice a pak i samotná realizace sousedskými silami pod vedením zkušených odborníků.

>>> Sousedská slavnost SMETANKA FEST 2021 <<<
V plánu je do realizace sousedské slavnosti SMETANKA FEST 21 zapojit co nejvíce sousedů a sousedek, místních podniků i podnikatelů a podnikatelek. Proto většina věcí bude zajištěna svépomocí a vlastními prostředky účastníků akce. Důležitým bodem bude možnost připomínkovat návrh ozelenění ulice a osazení ulice parkovacími stáním pro kola. Kromě toho očekáváme promítání, reprodukovanou hudbu, stánky s jídlem a pitím i sdílení doma připravených pokrmů, společné osazování truhlíků, dlouhý stůl s židlemi, představení místních podnikatelů, výměna rostlin, společný úklid po akci.

>>> Ozelenění ulice a osazení kolostavy <<<
Předkládaný záměr je návrh vzešlý ze sousedských diskusí, chceme jej podrobit kritickému pohledu dalších obyvatel naší ulice. Moderovaná diskuse nad plánem bude součástí slavnosti, konečný projekt bude zohledňovat návrhy ostatních obyvatel, každý ostrůvek nemusí být ozeleněn, ne všude bude nutné umisťovat kolostavy.
>>> Záměr na ozelenění (tak jak bude předložen k připomínkování) <<<
Nedostatek zeleně a parkovacích míst pro kola je obecným problémem širšího centra Českých Budějovic. Ozeleněním ulice (výsadbou stromu a založením trvalkových záhonů) chceme omezit přehřívání povrchů, pomoci se zadržováním vody a podpořit diverzitu (stanoviště pro včely, motýli, ….) a taktéž zpříjemnit pobyt na ulici.
Umístěním stojanů chceme usnadnit využívání kola jako dopravního prostředku obyvatelům ulice a taktéž těm, kteří do ulice z různých důvodů přijíždí (na návštěvu, do zaměstnání, na nákupy). Navržené řešení neomezí parkovací místa pro auta.
Řešeným územím je ulice B. Smetany v úseku od křížení s ulicí 28. října do křížení s ulicí Jírovcova. V této části se nachází celkem 10 ostrůvků s oblázkovým štěrkem o celkové ploše 90 m2. Tyto plochy chceme využít k výsadbě trvalkových záhonů, jednotlivé rostliny pokvetou střídavě v průběhu celého roku. Záhony budou zasypány taktéž oblázkovým štěrkem, který omezí uchycování plevelů a zjednoduší tak údržbu, která předpokládá podzimní pokosení narostlé biomasy.
Dále u ostrůvků chceme vybudovat celkem 18 stání pro kola. Navrhujeme nerezová “účka” typu UR1, která jsou již umístěna na jiných lokalitách v Českých Budějovicích. Umístěné stojany neomezí parkování automobilů ani průchodnost chodníků.
Na rohu ulic B. Smetany a Dr. Tůmy chceme vysadit strom, který v budoucnu přispěje k příznivému klimatu v ulici v letních měsících.
Kvalitní veřejné prostranství se vyznačuje tím, že v něm místní obyvatelé rádi tráví svůj čas a pečují o něj. Dobrá ulice pro život umožňuje klidné a pohodlného bydlení, je vlídná k chodcům i cyklistům.

Anna Šlechtová, Jan Šíma
České Budějovice 3
12 - 18 měsíců
250 000 Kč
Malý
113
44
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
Sousedská slavnost (zábor, dopravní značení, pronájem vybavení, tisk pozvánek a programu, materiál)
35 000 Kč
Facilitace projednání (jeho příprava, vedení, zpracování výstupů pro projekt) - někdo externí mimo obyvatel ulice
15 000 Kč
Realizace (založení záhonů tj. vykopání 30 cm, propařená zemina, oblázky + rostliny za 900 Kč/m2, pořízení a instalace stojanů 4000 ks, vysazení stromu, případně dle úpravy))
185 000 Kč
Projektová dokumentace
15 000 Kč
Cena celkem
250 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Majetkový odbor
Proveditelný
Správa veřejných statků
Proveditelný
Stavební úřad
Proveditelný
Odbor památkové péče
V případě tohoto projektu se předpokládá posouzení ve správním řízení dle zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
Proveditelný s úpravami
Odbor ochrany životního prostředí
Proveditelný
Útvar hlavního architekta
Proveditelný
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Projekt bude vyžadovat povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace (§25 zák.č. 13/1997 Sb.), stanovení přechodné úpravy provozu (§77 zák.č.361/2000 Sb.).
Proveditelný s úpravami
Celkové hodnocení
Proveditelný s úpravami