Odpočinkové zóny u lip a křížku – Kaliště České Budějovice

Projekt odpočinkových zón u lip a u křížku, nacházejících se v blízkosti obce Kaliště České Budějovice, je snahou místních obyvatel znovu obnovit krajinné prvky, kde by svá útočiště našlo jak ptactvo, drobný hmyz či lesní zvěř, tak v neposlední řadě lidé, kteří by tak díky navrhovaným relax prvkům mohli dopřát svým smyslům odpočinek a souznění s přírodou, za zvuků jejich tónů při procházce či projížďce na kole, jelikož obě místa jsou situovány vedle polní cesty, vedoucí až k turisticky oblíbenému rybníku Mrhal v obci Hlincová Hora. Navíc stávající křížek z dob schwarzenberské éry slouží nejen jako významný orientační bod v krajině, ale též jako oblíbené pohledové místo.

Projekt zaměřený na plochu s lípami je navržen tak, aby co nejméně pozměnil již stávající ráz zdejší vegetace a spíše jen vše doplnil či spíše obzvláštnil o živé organismy jako ptactvo a hmyz pomocí minimalistických prvků převážně na přírodní bázi, která jim umožní zde žít. Součástí zóny je informační tabule, kde by z jedné strany měla být umístěna turistická mapa a z druhé, pak informace o blízké vesnici Kaliště (ve zkratce o její historii a místních statkářích, případně bližší informace k samotným lípám). Dalším prvkem jsou lavičky a závěsná houpačka nejen pro malé návštěvníky, která zajistí příjemné posezení a relax. Po stromech jsou pak rozmístěny ptačí budky a krmítka pro opeřené návštěvníky či osadníky a pro ty úplně nejmenší hmyzí domeček, jelikož odpočinková zóna se nalézá mezi poli, jež jsou každým rokem obdělávána a hmyz i ptactvo tak často přichází o své přirozené prostředí k životu díky sečení a orání. Pro lesní zvěř je pak počítáno s krmelcem s kamencovou solí a prostorem pro seno, žaludy, kaštany a další dobroty, co by pro ně lidé donesly v zimních měsících.
Největší část peněz je tedy věnována převážně zemní úpravě v podobě zavezení nepravidelného terénu hliněným materiálem, aby se zahladily velké prohlubně, a následně plocha zpět osazena lučním osivem. S úpravou terénu je počítáno i s částečným odstraněním stávajících náletových dřevin-křovisek a následnou výsadbou okrasných keřů, tak aby odrůdově nejvíce vyhovovaly hmyzu a ptactvu k jejich obživě-bez černý, jeřáb ptačí, ptačí zob, líska obecná apod.
Ke stávajícímu křížku o kousek dále by měla přibýt na vyvýšeném místě lavička a osazeny další dva mladé stromky, které by zajistily částečný stín při ostrém slunci. Místo by mělo být celkově zpevněno zeminou, kterou by držely dřevěné či betonové palisády a tvořily tak kruhově terasovitý ráz pro lepší přístupnost, hlavně pro starší návštěvníky. Následně vše opět zatravnit a ponechat v co nejjednodušším stylu.

Šárka Medvecová
Kaliště u Českých Budějovic
jaro 2021
475 000 Kč
Příroda, zeleň
89
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
prvky (lavičky + osazení, krmelec, hmyzí domek + osazení, info tabule + osazení, keře,stromky a výsadba, budky, krmítka, houpačka a jejich zavěšení )
55 000 Kč
Zemní úpravy (odstranění náletových křovin, odstranění stařiny a listí, odvoz a likvidace dřeva a trávy, terénní úpravy, nákup a dovoz zeminy, vyplnění plochy a teras zeminou, palisády + osazení do betonového lóže)
295 000 Kč
Projektová dokumentace
125 000 Kč
Cena celkem
475 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Majetkový odbor
Proveditelný
Správa veřejných statků
Proveditelný
Stavební úřad
Proveditelný
Odbor ochrany životního prostředí
Parc. č. 2740/3 je součástí registrovaného významného krajinného prvku a jakýkoliv zásah podléhá vydání závazného stanoviska, záměr nesmí ohrozit funkci RVKP.
Proveditelný s úpravami
Útvar hlavního architekta
Proveditelný
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Proveditelný