PRO Budějce
Obnovme polní cesty

Na katastrálním území Českých Budějovic se nachází mnoho polí, přes která v minulosti vedly polní cesty. Tyto cesty v rámci proměn v zemědělském přístupu převážně v druhé polovině 20. století zanikly. Byly rozorány a staly se součástí nově zformovaných polí. Většina z těchto zaniklých cest, je však dodnes v majetku města ČB. Proto obnovme! odkaz tento našich předků, z dob, kdy se ještě hospodařilo v souladu s přírodou. Tyto stezky budou sloužit k rekreaci nás všech. :)

Obnova zaniklých obecních cest poslouží obyvatelům k rekreačním účelům a krajině navrací původní ráz. Zároveň má tato obnova protierozní význam v krajině a je funkčním opatřením v boji se suchem. Jedná se o nejjednodušší, nejlevnější a nejrychlejší způsob. Město České Budějovice má ve vlastnictví v katastru pozemků mnoho dnes již zaniklých polních cest, které jsou v tuto chvíli rozoranou součástí sloučených polních celků. Situace z pozice města, jak v takovýchto případech jednat, má vcelku jednoduchý postup, stačí vycházet z níže navrženého postupu:

1. Analýza pozemkových dispozic – Magistrát vyhledá v katastru nemovitostí na celém území Českých Budějovic všechny parcely, jež v minulosti sloužili jako (polní) cesty a v současnosti jsou stále v majetku města České Budějovice.
2. Externí odborník – krajinářem (!) vyhodnotí situaci u jednotlivých parcel, jaký význam v dané lokalitě by měla obnova dané cesty a jak ji obnovit.
3. Vytypované vhodné trasy je následně vhodné projednat s dotčenými uživateli polí (zemědělci) a domluvit se na postupu a podmínkách, při kterých nedojde k omezení dotčených subjektů (např. ponechat např. úseky pro průjezd zemědělské techniky).
4. Na jaře se dané plochy s geodetem vytyčí a podle zadání od odborníka-krajináře se podle potřeby zarovnají a zatravní lučním osivem.
5. Dalším krokem je vysazení stromořadí po jedné či obou stranách cesty. Je potřeba s krajinářem konzultovat výběr vhodného typu stromů a zajištění jeho ochrany (např. před zvěří) tak, aby v konkrétních podmínkách prosperoval. Na tento typ projektu lze využít opravdu mnohých dotačních zdrojů od veřejných i soukromých subjektů, proto se finanční náklady nemusejí být nijak vysoké, jde jen o to připravit projekt a zaplatit si konzultace/odborný dozor s krajinářem.

Pro ilustraci, do přílohy dávám fotografie tří katastrálních oblastí, kde jsem červenými kolečky zaznačil polní stezky, které potenciálně čekají na obnovu. Snad je z nich zřejmé, o jak veliký potenciál v rámci přírodního vyžití v okolí města se jedná! :)

Ivan Matejić
České Budějovice 1
6 až 12 měsíců
450 000 Kč
Malý projekt
109 líbí se mi
113 hlasů
Poloha
Projekt není vázaný na konkrétní místo.
Rozpočet
Popis položky
Cena
Projektová dokumentace
350 000 Kč
Externista krajinář - konzultace/ odborný dohled nad projektem
100 000 Kč
Projektová dokumentace
0 Kč
Cena celkem
450 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Investiční odbor
Polní cesta jako taková je odborný termín, kdy má specifikovaný účel a musí splňovat parametry dle platných ČSN (šířku, konstrukci cesty apod.). Výstavba polních cest je většinou zahrnuta v Komplexních pozemkových úpravách pro daná území. Zde jsou tedy spíše myšleny stezky pro pěší.
Proveditelný s úpravami
Majetkový odbor
Proveditelný
Správa veřejných statků
Proveditelný
Stavební úřad
Vyžaduje územní rozhodnutí a stavební povolení.
Proveditelný s úpravami
Odbor ochrany životního prostředí
Proveditelný
Útvar hlavního architekta
Proveditelný
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Vyžaduje stavební povolení.
Proveditelný s úpravami
Deník projektu
Datum
Popis
Leden 2021
Úvodní setkání realizátora a navrhovatele
Únor 2021
Realizátor kontaktoval Pozemkový úřad o vyjádření, zda nedochází ke kolizi s již zpracovanými pozemkovými úpravami.
Březen 2021
Probíhají jednání se zástupci MM a navrhovatelem.
Duben 2021
Probíhají jednání se zástupci Lesy a rybníky.
Květen 2021
Připravují se podklady pro vypsání výběrového řízení na zpracování PD.
Červen 2021
Vyhlášena veřejná zakázka formou DNS do 9.6.2021. Dodavatel vybrán.
Červenec 2021
Podepsána smlouva o dílo s dodavatelem.
Srpen 2021
Předáno nulté paré ke kontrole zadavateli.
Říjen 2021
Návrh dokumentace pro společné povolení (DUSP) byl konzultován s Odborem životního prostředí. Připomínky k vedení trasy a návrh výsadby podél stezky bude zapracován do PD.
Listopad 2021
Schůzka na místě 10. 11. 2021, kde došlo k upřesnění detailů vedení stezky (šíře 3 m). Zástupci města na místě zhodnotili rozsah nutných zásahů do okolní krajiny a do propachtovaných pozemků. DÚSP bude hotové do konce ledna 2022.
Leden 2022
Projektová dokumentace předána. Projekt dokončen.