Časté dotazy (FAQ) - PRO Budějce
Časté dotazy (FAQ)

Musím mít trvalé bydliště v Českých Budějovicích, když chci podat projekt?
Nemusíte. Návrh může podat každý, kdo je s Budějcemi spjatý a je starší 18 let. 

Jaký projekt mohu podat?
Projekty mohou být investiční nebo neinvestiční. Investiční zahrnují pořízení hmotného i nehmotného majetku. Neinvestiční projekty jsou na aktivity, při kterých nedochází k pořízení, budování nebo rekonstrukci. Jsou to například komunitní setkání, slavnosti, přehlídky atd. Oba tyto typy projektů ještě dále dělíme dle výše rozpočtu na kategorii malé a velké.
Konkrétní alokace a detailnější popis najdete v sekci „Jak na to?“ nebo přímo v Pravidlech.

Chci podat projekt, ale dávám přednost klasickému formuláři. Je možné podat projekt jinak než elektronicky?
Projekty mohou být podány pouze online. Požadované informace si můžete předem rozmyslet, a to vyplněním přípravného formuláře, který je k dispozici na těchto stránkách. Nemáte-li možnost podat projekt online či jiný důvod, domluvte si s námi schůzku v naší kanceláři participativního oddělení, kde společně vyplníme online formulář a projekt podáme.
Návrh mohou podat pouze fyzické osoby, nikoliv spolky a sdružení. Je ale dobré do svého nápadu zapojit více lidí, kteří návrh podpoří jak při sbírání podpory veřejnosti, tak zejména poté v hlavním říjnovém hlasování.

Mám několik nápadů, se kterými bych se mohl přihlásit, je omezen počet podaných návrhů jednou osobou?
Není, jeden navrhovatel může předložit více návrhů.

Co znamená, že projekt musí být veřejně prospěšný?
Každý navrhovaný projekt musí být přínosný pro širší okruh lidí, než je jen navrhovatel a jeho rodina. Je tedy nutné konkrétně popsat, jaký přínos a pro koho bude projekt mít.

Jak zjistím celkové náklady projektu? Mohu se někde dozvědět, kolik co stojí?
Smyslem participativního rozpočtu je i to, že se občané budou sami zajímat, kolik město za investiční a neinvestiční akce skutečně zaplatí. Je tedy zejména na navrhovateli, aby se snažil zjistil, co možná nejpřesněji, náklady na daný projekt. Je důležité vzít v úvahu, že pro realizaci jsou na město kladeny daleko vyšší nároky než na soukromou osobu. 
Určitým vodítkem při sestavování rozpočtu projektu by vám mohla být tabulka nejběžnějších položek, kde najdete průměrnou cenu za jednotku a to, co všechno tato cena zahrnuje. Případně můžete s dotazy kontaktovat naše Oddělení participativního rozpočtu.  

Jaký je rozdíl mezi podporou „líbí se mi“ a hlasováním?
Projekty, které byly formálně schváleny, postupují do další fáze. Tou je červnové sbírání podpory v podobě „líbí se mi“. Hlavní rozdíl mezi sbíráním podpory a hlasování je, že během sbírání podpory formou „líbí se mi“ může v uvedeném termínu kdokoliv podpořit libovolný počet formálně schválených projektů, každý projekt však maximálně jedenkrát. Pokud bude projekt podpořen alespoň 100 „líbí se mi“, pokračuje k rukám zástupců magistrátu města, kteří ohodnotí jeho proveditelnost.
Hlasování probíhá v říjnu a postupují do něho pouze ty projekty, které byly v červnu dostatečně podpořeny počtem získaných „líbí se mi“ a byly následně ze strany zástupců magistrátu města vyhodnoceny jako „proveditelné“ či „proveditelné s úpravami“. Hlasovat o těchto projektech mohou pouze plnoletí občané s trvalým bydlištěm v Českých Budějovicích.

Kolik mám k dispozici hlasů?
Každý hlasující (tj. občan starší 18 let s trvalým pobytem v Českých Budějovicích) má k dispozici 2 hlasy – z toho jeden pro malý projekt a jeden pro velký projekt, přičemž využít může jen jednoho hlasu. Rozhodnete-li se využít obou hlasů, pak tak musíte učinit v rámci jednoho hlasovacího formuláře resp. jednoho ověření hlasujícího. Každý hlasující občan je totiž hned v úvodu hlasování ověřen v registru obyvatel prostřednictvím čísla svého občanského průkazu a každý hlasující se může hlasování zúčastnit jen jednou v rámci daného ročníku. Proto, pokud odhlasujete pro jeden projekt a posléze se rozhodnete hlasovat ještě pro další projekt, nebude vám opětovný vstup do hlasování umožněn.

Kdo bude rozhodovat o tom, které projekty město zrealizuje?
Sami občané. O jednotlivých projektech budou rozhodovat obyvatelé Českých Budějovic starší 18 let, a to formou elektronického hlasování na těchto stránkách. Každý obyvatel s trvalým bydlištěm v Českých Budějovicích má k dispozici dva hlasy. Jeden pro malý a druhý pro velký projekt. 

Proč je k hlasování potřeba zadat číslo mého OP?
Vyhrazených 10 milionů korun bude rozděleno z rozpočtu města Českých Budějovic. Je tedy spravedlivé, aby rozhodnutí bylo čistě v rukou Budějčáků. Před samotným hlasováním je třeba projít ověřením, zda jste starší 18 let a máte ve městě trvalý pobyt. Toto ověření probíhá dotazem na registr obyvatel. Nemusíte tedy nikam osobně chodit, zda výše uvedené podmínky splňujete, ale jste ověřeni elektronicky.
Toto ověření je velmi dobře zabezpečeno tak, abyste se nemuseli obávat svůj osobní údaj zadat. 

Mohu hlasovat pro projekt, když nemám trvalý pobyt v Českých Budějovicích?
Hlasování se mohou účastnit pouze občané starší 18 let s trvalým bydlištěm v Českých Budějovicích.   

Musím hlasovat elektronicky?
Hlasovat můžete elektronicky prostřednictvím těchto webových stránek, případně také osobně v turistickém informačním centru Magistrátu města České Budějovice (TIC) v budově radnice. Hlasující musí být starší 18 let a mít trvalé bydliště v Českých Budějovicích. Hlavní hlasování probíhá v říjnu. Pokud vlastníte jiný doklad totožnosti než občanský průkaz (např. cizinci), využijte prosím možnosti osobního hlasování.

Kolik projektů bude realizováno?
Projekty jsou rozděleny na kategorie „malé“ s rozpočtem do 700 tis. Kč vč. DPH a „velké“ s rozpočtem do 2 mil. Kč vč. DPH a zároveň s alokací 4 mil. Kč vč. DPH v kategorii malých projektů a alokací 6 mil. Kč vč. DPH v kategorii velkých projektů. Realizovat se budou ty vítězné projekty, které se součtem rozpočtů vejdou do stanovené alokace v rámci příslušné kategorie.

Kdo bude vítězný projekt realizovat?
Vítězné projekty zrealizuje město z participativního rozpočtu. Je však důležité říci, že navrhovatelé vítězných projektů jsou součástí celého procesu – tj. od návrhu až po realizaci. Město tedy s navrhovateli i nadále úzce spolupracuje. 

Kdo se bude starat o zrealizované projekty, které vzniknou díky participativnímu rozpočtu?
Pokud výstupem projektu participativního rozpočtu města České Budějovice bude i hmotný majetek, pak jeho správu zajistí příslušný odpovědný odbor magistrátu města.

Budu mít možnost, pokud bych se svým návrhem neuspěl, podat jej i v příštím roce?
Navrhovatelé, kteří neuspějí v letošním ročníku, mohou samozřejmě využít nabytých zkušeností pro podání návrhu v dalším roce.