Pravidla participativního rozpočtu
statutárního města České Budějovice

Cílem těchto pravidel je nastavit fungování participativního rozpočtu ve statutárním městě České Budějovice tak, aby se každý občan mohl zúčastnit.  

I. Pojmy 

Co znamená ….

 1. Participativní rozpočet (dále také „PAR“) je proces, v rámci kterého je občanům města umožněno rozhodovat o části rozpočtu.  
 2. Občan města je fyzická osoba, která má trvalý pobyt v Českých Budějovicích a dosáhla věku 18 let. Je to osoba oprávněná k hlasování o projektech.
 3. Město je statutární město České Budějovice. 
 4. Úřad je Magistrát města České Budějovice.
 5. Projekt je investiční či neinvestiční akce realizovaná na území a majetku města, 
  • Investiční projekt – je zaměřen zejména na pořízení hmotného i nehmotného majetku. Investiční, neboli „tvrdý“ projekt, zahrnuje jak náklady na jeho pořízení, tak i provozní náklady po dobu 3 let. Provozní náklady není možné využít k jinému účelu. 
  • Neinvestiční projekt – je zaměřen na tzv. „měkké“ aktivity, při kterých nedochází k pořizování, budování nebo rekonstrukcím majetku města. Náklady neinvestičního projektu jsou určeny pouze na jeho realizaci. 
  • Malý projekt – je investiční nebo neinvestiční projekt s finančním rozpočtem dle Výzvy.
  • Velký projekt – je investiční nebo neinvestiční projekt s finančním rozpočtem  dle Výzvy.
 6. Realizátor projektu je příslušný odbor magistrátu města.
 7. Oddělení participativního rozpočtu je útvar Odboru rozvoje a veřejných zakázek Magistrátu města České Budějovice. Do jeho kompetence spadá koordinace celého procesu participativního rozpočtu včetně dohledu nad realizací projektu a následnou kontrolou.  
 8. Navrhovatel projektu je fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a podává návrh projektu. Jeho jméno bude zveřejňováno společně s projektem.  
 9. Výzva je dokument schválený Radou města České Budějovice obsahující informace k zahajovanému ročníku PAR. 

II. Proces participativního rozpočtu 

O čem to celé je?

 1. PAR se skládá z několika navazujících a pravidelně se opakujících fází:  
  • zahájení ročníku Radou města České Budějovice, 
  • podávání návrhů navrhovateli, 
  • sběr podpory, 
  • posuzování proveditelnosti návrhů, 
  • hlasování občanů, 
  • realizace projektů městem. 
 2. Termíny pro jednotlivé fáze PAR jsou stanoveny v harmonogramu Výzvy.  

III. Ročníky 

Kdy startujeme a s jakou částkou?  

 1. PAR probíhá v jednotlivých ročnících. 
 2. Každý ročník zahajuje Rada města Českých Budějovic schválením Výzvy, která obsahuje především:  
  • objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu města, 
  • základní informace k podávání projektů a kontakty, 
  • harmonogram PAR. 
 3. Rada města Českých Budějovic zároveň schvaluje tato Pravidla participativního rozpočtu.

IV. Podávání návrhů projektů 

Jak se zapojit?

 1. Každý navrhovatel může podat více než jeden projekt.
 2. Návrh musí obsahovat minimálně tyto informace:  
  • název projektu – volit kratší název, bez označení místa realizace
  • popis návrhu projektu a stručné shrnutí (anotaci), 
  • veřejný přínos projektu, 
  • umístění projektu (nebo informaci o jeho nevázanosti na místo), 
  • předpokládanou finanční náročnost, 
  • předpokládanou dobu realizace, 
  • kontakt na navrhovatele,  
  • doplňující situační nákres, fotodokumentaci či ilustraci. 
 3. Projekt v elektronické podobě je podaný, jakmile jej navrhovatel takto označí.
 4. Všechny podané projekty jsou okamžitě zpřístupněny pracovníkovi Oddělení PAR.
 5. Kontakty a způsob podání projektu jsou uvedeny ve Výzvě vydané Radou města České Budějovice. 

V. Vhodné projekty  

Na co je potřeba si dát pozor? 

 1. Podané projekty musí vyhovět následujícím omezením:  
  • projekt je veřejně prospěšný, 
  • doba přípravy projektu (projektová dokumentace, stavební povolení aj.) a realizace nesmí přesáhnout 24 měsíců, 
  • doba fyzické realizace projektu nesmí překročit 12 měsíců, 
  • město má kompetenci projekt realizovat, 
  • projekt musí být na majetku a území města,
  • celkové předpokládané náklady na realizaci projektu nepřesáhnou limit dle schválené Výzvy, 
   • do návrhu rozpočtu projektu musí být zahrnuty veškeré výdaje projektu, bez ohledu na případné příjmy, včetně nákladů na projektovou dokumentaci,
   • veškeré příjmy generované projektem budou náležet do rozpočtu města, 
   • finanční prostředky alokované na projekty PAR nesmí být použity k jinému účelu, 
  • realizovány budou projekty, které naplní stanovený limit v každé kategorii,,
  • projekt nesměřuje do bytového fondu města ani do bytových objektů jiných vlastníků,
  • projekt nesmí propagovat produkty, služby, činnosti či stanoviska subjektů komerčního i nekomerčního charakteru, zejména náboženského či politického, 
  • cílem projektu nesmí být přímé poskytování finančních prostředků (například formou dotací, výher či darů), 
  • přijatelná je pouze obecná rovina nápadu, nikoli konkrétní řešení (dodavatel, copyright aj.)
  • projektem není návrh na změnu legislativy, návrh na zavedení, změnu či zrušení regulačního omezení (zákazy, dopravní značky), materiál předkládaný orgánům města ke schválení, apod. 
  • projekty, které byly označeny jako nevhodné, budou uvedeny na webu www.probudejce.cz.

VI. Ověření proveditelnosti projektu 

Co se bude kontrolovat?

 1. Za vhodné projekty budou považovány ty, co získají podporu minimálně 100 lajků formou tzv. „líbí se mi“ na stránkách www.probudejce.cz.
 2. U každého podporovaného návrhu projektu bude městem prověřena jeho proveditelnost, a to především se zřetelem na:  
  • formální náležitosti projektu, 
  • soulad projektu s požadavky stanovenými v těchto Pravidlech pro vhodné projekty (viz bod V.), 
  • přiměřenost předpokládaných nákladů projektu, 
  • přiměřenost předpokládané časové náročnosti projektu, 
  • skutečnost, zda projekt není v rozporu s plánovanými akcemi města, 
  • soulad se zákony a jinými právními předpisy. 
 3. Navrhovatel projektu bude vyrozuměn, zda je jím navržený projekt:  
  • proveditelný, 
  • proveditelný s úpravami, 
  • neproveditelný. 
 4. Ve fázi podávání návrhů bude mít navrhovatel možnost provést dílčí úpravy projektu, aby vyhověl požadavkům na proveditelnost. 
 5. Do hlasování postupují pouze proveditelné projekty 
 6. Provozní náklady projektu po dobu 3 let nepřekračují 1 500 000 Kč (včetně DPH).  

VII. Hlasování

Jak podpořit své projekty?

 1. Hlasovat může každý občan města (dle článku I. bodu 2.).
 2. Termín pro zahájení a ukončení hlasování je uveden ve Výzvě. 
 3. Hlasování probíhá v elektronické podobě na stránkách www.probudejce.cz. 
 4. Podporu projektu občan vyjadřuje hlasy, které má k dispozici dva (z toho jeden pro malý projekt a jeden pro velký projekt). 
 5. Občan může využít pouze jednoho hlasu, a to pro velký či malý projekt samostatně.
 6. Počet hlasů pro jednotlivé projekty budou průběžně zveřejňován. 
 7. Hlasování je tajné, nikoliv anonymní.
 8. Hlasování je platné, pokud je v souladu s Pravidly. 

VIII. Výběr projektů k realizaci 

Kdo bude vítěz?

 1. Po ukončení hlasování budou sečteny všechny platné hlasy. 
 2. Projekty budou rozděleny do seznamu malých a velkých projektů dle Výzvy.
 3. Projekty budou seřazeny dle počtu dosažených hlasů v jednotlivých kategoriích.
 4. Vítězné projekty se stanou součástí návrhu rozpočtu města na následující rok. 
 5. Výsledky hlasování a stav projektů budou průběžně zveřejňovány. 
 6. Pokud získají dva či více projektů stejný počet hlasů, prodlouží se u těchto projektů doba hlasování, a to maximálně o jeden týden. 
 7. Pokud jsou dva nebo více vítězných projektů neslučitelné (místně nebo časově), je realizován ten s větším počtem hlasů. 

IX. Realizace projektů 

 Co když projekt vyhraje?  

 1. Realizace vítězných projektů bude financována a realizována městem.  
 2. Na základě předložených rozpočtů u jednotlivých projektů nechá Úřad zpracovat odborný předběžný rozpočet. V případě, že bude odborný rozpočet překročen o maximálně 20 % z navrhované ceny daného projektu, bude městem dofinancován. Při vyšším překročení bude projekt považován za nerealizovatelný. Pokud skutečné náklady nedosáhnou předpokládaného rozpočtu, zůstane úspora městu. 
 3. Pokud dojde zásahem vyšší moci k prodloužení realizace projektu nad 12 měsíců, bude projekt dokončen. 
 4. Pokud dojde zásahem vyšší moci k nerealizovatelnosti projektu, nebude projekt dokončen. 
 5. Na realizaci projektu není právní nárok. 
 6. Průběh realizace bude zveřejňován na stránkách www.probudejce.cz.
 7. Realizované projekty budou viditelně označeny. 
 8. Odbory státní správy provádí samosprávná řízení, která nelze předjímat.

X. Setkání s veřejností 

Bez vás to nepůjde.  

 1. V průběhu procesu PAR probíhá několik typů setkání s občany a navrhovateli:  
  • veřejná setkání zaměřená na informace, jak vypracovat návrh projektu, 
  • setkání navrhovatelů projektů s možností projekty upravit, sloučit nebo stáhnout, 
  • veřejná představení podaných projektů.
 2. Veřejná setkání umožní účastníkům především:
  • seznámení s jednotlivými návrhy projektů a jejich navrhovateli,
  • vysvětlení stanovisek k jednotlivým návrhům projektů Úřadem,
  • diskuzi nad jednotlivými návrhy projektů.
 3. Setkání budou probíhat ve všední dny v odpoledních hodinách. 
 4. Setkání budou svolávána prostřednictvím pracovníka PAR s dostatečným časovým předstihem, a to s využitím komunikačních kanálů města. 

XI. Oddělení participativního rozpočtu

Kdo to má na starosti?  

 1. O průběh PAR se starají pracovníci Magistrátu města České Budějovice zařazení v Oddělení participativního rozpočtu a věnují se zejména:   
  • komunikaci s občany a navrhovateli projektů, 
  • spolupráci na tvorbě a realizaci komunikační kampaně, 
  • navrhování termínů zahájení a ukončení jednotlivých fází, 
  • prověřování formální stránky projektů a koordinace prověřování proveditelnosti projektů na straně věcně příslušných odborů magistrátu města, 
  • zveřejnění podaných návrhů na projekty, výsledků hlasování, průběhu realizace projektů, 
  • koordinaci projektů.  
 2. Pracovník PAR spolupracuje s navrhovateli při odstranění nedostatků projektu.   

XII. Informovanost 

Kam pro více informací?  

 1. Informování veřejnosti probíhá průběžně ve všech fázích procesu. 
 2. Město využívá všechny vhodné dostupné komunikační kanály, zejména pak:  
  • webové stránky, 
  • sociální sítě, 
  • tištěná média, 
  • kampaň ve veřejném prostoru,
  • osobní konzultace na Oddělení participativního rozpočtu. 
 3. Informace o časovém harmonogramu, setkáních, hlasování, projektech a průběhu jejich realizace jsou zveřejňovány na webových stránkách PAR. 

XIII. Vyhodnocení procesu PAR 

Budeme to zdokonalovat.  

 1. Celý proces PAR bude pravidelně vyhodnocován a zlepšován. 
 2. Hodnotit se bude především: 
  • dostupnost procesu pro veřejnost,
  • splnění cílů komunikační kampaně PAR,
  • kvalita uskutečněných setkání, 
  • kapacita Úřadu pro realizaci dalšího ročníku PAR, 
  • úspěšnost a přínos realizace projektů.  
 3. Vítězné návrhy projektů vybrané obyvateli v rámci PAR sledují v jejich realizaci příslušné odbory Úřadu. 
 4. Hodnocení probíhá ve spolupráci s Úřadem, navrhovateli a obyvateli města České Budějovice a zohlední jejich stanoviska a připomínky.
 5. Připomínky budou přijímány písemně i elektronicky.

Pravidla participativního rozpočtu města České Budějovice byla projednána a schválena Radou města České Budějovice, usnesením č. 20/2021 dne 11. 1. 2021.