Pravidla - PRO Budějce

Pravidla participativního rozpočtu
statutárního města České Budějovice

Cílem těchto pravidel je vymezení základních pojmů a principu fungování participativního rozpočtu statutárního města České Budějovice.  

I. Pojmy 

 1. Participativní rozpočet (dále také „PAR“) je proces, v rámci kterého je občanům města umožněno každoročně rozhodovat o části rozpočtu.  
 2. Výzva je dokument schválený Radou města České Budějovice obsahující informace k zahajovanému ročníku PAR.
 3. Občan města je fyzická osoba, která má trvalý pobyt v Českých Budějovicích a dosáhla věku 18 let. Je to osoba oprávněná k hlasování o projektech.
 4. Navrhovatel projektu je fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a podává návrh projektu v rámci PAR. S osobními údaji navrhovatele je nakládáno dle GDPR PAR, u projektu je vždy zveřejňováno jméno a příjmení navrhovatele.
 5. Město je statutární město České Budějovice.
 6. Úřad je Magistrát města České Budějovice.
 7. Realizátor projektu je věcně příslušný odbor magistrátu města.
 8. Oddělení participativního rozpočtu je útvar Odboru rozvoje a veřejných zakázek Magistrátu města České Budějovice. Do jeho kompetence spadá koordinace celého procesu participativního rozpočtu včetně dohledu nad realizací projektů.
 9. Projekt je malá nebo velká akce investiční či neinvestiční povahy realizovaná na území a majetku města. Přesné vymezení jednotlivých kategorií projektů je následující: 
  • investiční projekt, tj. projekt zaměřený zejména na pořízení hmotného i nehmotného majetku, zahrnuje jak náklady na jeho pořízení, tak i například zemní práce, montáž, ale i projektovou dokumentaci;
  • neinvestiční projekt, tj. projekt zaměřený na aktivity, při kterých nedochází k pořizování, budování nebo rekonstrukci majetku města; náklady neinvestiční povahy jsou určeny pouze na samotnou realizaci projektu;
  • malý projekt, tj. investiční či neinvestiční projekt s finančním limitem rozpočtu dle Výzvy;
  • velký projekt, tj. investiční či neinvestiční projekt s finančním limitem rozpočtu dle Výzvy.

II. Proces participativního rozpočtu 

 1. Každý ročník PAR se skládá z několika na sebe navazujících fází:  
  • schválení Výzvy Radou města České Budějovice, 
  • podávání návrhů projektů navrhovateli, 
  • sbírání veřejné podpory projektů ve formě „líbí se mi“, 
  • posuzování proveditelnosti návrhů zástupci města, 
  • hlasování občanů, 
  • realizace vítězných projektů městem. 
 2. Termíny pro jednotlivé fáze PAR jsou stanoveny v harmonogramu Výzvy.  

III. Ročníky 

 1. PAR probíhá v jednotlivých ročnících. 
 2. Každý ročník zahajuje Rada města Českých Budějovic schválením Výzvy, která pro daný ročník vymezuje: 
  • objem finančních prostředků alokovaných na PAR z rozpočtu města,
  • základní informace k podávání projektů a kontakty,
  • harmonogram PAR. 
 3. Rada města Českých Budějovic zároveň schvaluje tato Pravidla PAR.

IV. Podávání návrhů projektů 

 1. Každý navrhovatel může podat více než jeden projekt.
 2. Návrh musí obsahovat minimálně tyto informace:  
  • název projektu (krátký, výstižný),
  • anotaci (stručné shrnutí projektu),
  • popis projektu (podrobnější představení projektu ve smyslu co, proč a pro koho je navrhováno),
  • veřejný prospěch projektu (stručný popis toho, v čem spočívá hlavní přínos projektu), 
  • umístění projektu, případně informaci o jeho nevázanosti na místo,
  • předpokládanou finanční náročnost, 
  • předpokládanou dobu realizace, 
  • kontakt na navrhovatele,  
  • doplňující situační nákres, fotodokumentaci či ilustraci. 
 3. Projekty je možné podat pouze elektronickou formou prostřednictvím formuláře dostupného během fáze podávání projektů na webu www.probudejce.cz.
 4. Navrhovatel obdrží po odeslání elektronického formuláře s podaným projektem email s potvrzovacím odkazem. Bez potvrzení zaslaného odkazu není projekt považován za formálně podaný.
 5. Každý podaný projekt je okamžitě zpřístupněn pracovníkovi PAR, který provádí kontrolu jeho formální správnosti.
 6. Kontakty a způsob podání projektu jsou uvedeny ve Výzvě vydané Radou města České Budějovice. 

V. Vhodné projekty  

Podané projekty musí vyhovět následujícím omezením: 

 1. projekt je veřejně prospěšný;
 2. celková doba realizace projektu, tj. doba přípravy projektu (projektová dokumentace, stavební povolení aj.) a doba fyzické realizace nesmí v součtu přesáhnout 24 měsíců;
 3. doba fyzické realizace projektu nesmí překročit 12 měsíců;
 4. město má kompetenci projekt realizovat;
 5. projekt musí být na majetku a území města;
 6. projekt nesmí směřovat do bytového fondu města ani do bytových objektů jiných vlastníků;
 7. celkové předpokládané náklady na realizaci projektu nepřesáhnou alokaci dle schválené Výzvy;
  • do návrhu rozpočtu projektu musí být zahrnuty veškeré výdaje projektu, bez ohledu na případné příjmy, včetně nákladů na projektovou dokumentaci,
  • veškeré příjmy generované projektem budou náležet do rozpočtu města,
  • finanční prostředky alokované na projekty PAR nesmí být použity k jinému účelu;
 8. realizovány budou vítězné projekty, které součtem rozpočtů naplní stanovenou alokaci v příslušné kategorii;
 9. projekt nesmí propagovat produkty, služby, činnosti či stanoviska subjektů komerčního i nekomerčního charakteru, zejména náboženského či politického;
 10. cílem projektu nesmí být přímé poskytování finančních prostředků (například formou dotací, výher či darů);
 11. přijatelná je pouze obecná rovina nápadu, nikoli konkrétní řešení (dodavatel, copyright aj.);
 12. projektem není návrh na změnu legislativy, návrh zavedení, změnu či rušení regulačního omezení (zákazy, dopravní značky), materiál předkládaný orgánům města ke schválení apod.;
 13. veškeré podané projekty jsou zveřejněny na webu www.probudejce.cz v Galerii projektů.

VI. Hodnocení proveditelnosti projektu 

 1. Za vhodné projekty jsou považovány ty, které získají dostatečnou podporu veřejnosti, vyjadřovanou prostřednictvím tlačítka „líbí se mi“ na webových stránkách www.probudejce.cz. Projekt je podpořený, pokud nasbírá minimálně 100 „líbí se mi“.
 2. U každého podpořeného projektu je městem hodnocena jeho proveditelnost, a to především se zřetelem na:   
  • formální náležitosti projektu (viz bod IV., odst. 1. – 3. těchto Pravidel),
  • soulad projektu s požadavky stanovenými v bodu V. těchto Pravidel,
  • přiměřenost předpokládaných nákladů projektu,
  • přiměřenost předpokládané časové náročnosti projektu,
  • skutečnost, zda projekt není v rozporu s plánovanými akcemi města,
  • soulad se zákony a jinými právními předpisy. 
 3. Navrhovatel projektu je po vyhodnocení proveditelnosti vyrozuměn, zda je jím navržený projekt: 
  • proveditelný, 
  • proveditelný s úpravami, 
  • neproveditelný. 
 4. Navrhovatel má možnost provést dílčí úpravy projektu, aby vyhověl požadavkům na proveditelnost, a to do fáze před uveřejněním projektu k hlasování.
 5. Do hlasování postupují projekty se statusem „proveditelný“ a „proveditelný s úpravami“ (tam, kde není známa přímá překážka bránící realizaci projektu a ze strany města jsou navržena doporučení pro drobnou úpravu projektu).
 6. Provozní náklady projektu po dobu 3 let nepřekračují 1 500 000 Kč (vč. DPH). 
 7. Organizace a obchodní společnosti města mají v procesu hodnocení proveditelnosti doporučující charakter.  

VII. Hlasování

 1. Hlasovat může každý občan města (dle článku I. bodu 3.)
 2. Termín pro zahájení a ukončení hlasování je uveden ve Výzvě. 
 3. Hlasování probíhá v elektronické podobě na stránkách www.probudejce.cz a osobně na turistickém informačním centru Magistrátu města České Budějovice (TIC).
 4. Projekty jsou pro hlasování rozděleny do kategorie malých a velkých projektů dle Výzvy.
 5. Občan má k dispozici dva hlasy, z toho jeden pro malý projekt a jeden pro velký projekt.
 6. Občan může využít pouze jednoho hlasu, a to pro velký či malý projekt samostatně.
 7. Projekty jsou v průběhu hlasování řazeny dle aktuálně získaného počtu hlasů.
 8. Hlasování je tajné, nikoliv anonymní.
 9. Hlasování je platné, pokud je v souladu s těmito Pravidly. 

VIII. Výběr projektů k realizaci 

 1. Vítězné projekty se stanou součástí návrhu rozpočtu města na následující rok.
 2. Pokud získají dva či více projektů stejný počet hlasů, postupuje ten, který se svým rozpočtem vejde do alokované částky v rámci dané kategorie. V situaci, kdy dva nebo více projektů mají shodný počet hlasů i částku rozpočtu, prodlouží se u těchto projektů doba hlasování, a to maximálně o jeden týden.
 3. Pokud jsou dva nebo více vítězných projektů neslučitelné (místně nebo časově), je realizován ten s větším počtem hlasů.

IX. Realizace projektů 

 1. Realizace vítězných projektů bude financována a realizována městem.  
 2. Předložený rozpočet nesmí ve fázi přípravy realizace přesáhnout 20 % z navrhované ceny daného projektu. Při překročení bude projekt považován za nerealizovatelný.
 3. Pokud skutečné náklady nedosáhnou předpokládaného rozpočtu, zůstane úspora městu.
 4. Pokud dojde zásahem vyšší moci k prodloužení realizace projektu nad 24 měsíců, bude projekt dokončen.
 5. Pokud dojde zásahem vyšší moci k nerealizovatelnosti projektu, nebude projekt dokončen.
 6. Na realizaci projektu není právní nárok. 
 7. Průběh realizace bude zveřejňován na stránkách www.probudejce.cz.
 8. Realizované projekty mohou být viditelně označeny.
 9. Odbory státní správy provádí samosprávná řízení, která nelze předjímat.

X. Setkání s veřejností 

 1. V průběhu procesu PAR probíhají tyto typy setkání s občany a navrhovateli:  
  • setkání zaměřená na informace, jak vypracovat návrh projektu,
  • veřejné představení projektů postupujících do hlasování, které umožní účastníkům především seznámit se s jednotlivými návrhy projektů a jejich navrhovateli.
 2. Setkání jsou plánována ve všední dny v odpoledních hodinách.
 3. Setkání svolává pracovník PAR s dostatečným časovým předstihem. 

XI. Oddělení participativního rozpočtu

 1. O průběh PAR se starají pracovníci Magistrátu města České Budějovice zařazení v Oddělení participativního rozpočtu a věnují se zejména:
  • komunikaci s občany a navrhovateli projektů,
  • přípravě a realizaci komunikační kampaně,
  • navrhování termínů zahájení a ukončení jednotlivých fází, 
  • prověřování proveditelnosti projektů s věcně příslušnými odbory magistrátu města, 
  • uveřejňování projektů v Galerii projektů na www.probudejce.cz včetně uveřejňování hodnocení proveditelnosti zpracované příslušnými odbory magistrátu města, výsledků hlasování, informací o průběhu realizace projektů v záložce Realizace a aktualit z PAR,
  • koordinace realizátorů a navrhovatelů projektů.
 2. Pracovník PAR provádí formální kontrolu navržených projektů a spolupracuje s navrhovateli při odstranění nedostatků projektu.

XII. Informovanost 

 1. Informování veřejnosti probíhá průběžně ve všech fázích procesu. 
 2. Informování veřejnosti probíhá průběžně ve všech fázích procesu. 
  • webové stránky, 
  • sociální sítě, 
  • tiskové zprávy,
  • kampaň ve veřejném prostoru,
  • osobní konzultace na Oddělení participativního rozpočtu.
 3. Informace o časovém harmonogramu, setkáních, hlasování, projektech a průběhu jejich realizace jsou zveřejňovány na webových stránkách www.probudejce.cz.

XIII. Vyhodnocení procesu PAR 

 1. Celý proces PAR je pravidelně vyhodnocován a zlepšován.
 2. Hodnotí se především:
  • srozumitelnost komunikační kampaně,
  • kvalita uskutečněných setkání,
  • kapacita Úřadu pro realizaci dalšího ročníku PAR,
  • výše nastavených alokací,
  • úspěšnost realizace projektů.
 3. Hodnocení probíhá jak na základě sběru informací v rámci procesu PAR, tak výstupů z dobrovolné ankety v rámci hlasování a průběžně přijímaných připomínek občanů. Objektivní stanoviska a připomínky mohou být zohledněny v dalším ročníku.

Tato pravidla participativního rozpočtu města České Budějovice byla projednána a schválena Radou města České Budějovice, usnesením č. 13/2022 dne 10. 1. 2022.