PRO Budějce
Mladé opět pro své obyvatele

Část Českých Budějovic Mladé je "dobrá adresa". Mnohdy se ale neznají ani všichni v blízkém sousedství. Není, kde by se na veřejnosti setkávali. Záměrem projektu je proto najít a posoudit vhodnost ploch v zástavbě pro setkávání.

V Mladém je škola, školka, pošta, několik restaurací, obchod, ne dobře fungující klub důchodců a pak už jen domy a domky určené zejména pro přespání. Z náměstí se stalo parkoviště. Uprostřed zástavby chybí jakékoliv místo, kde by se dalo posedět se sousedy, zahrát si pétanque, kde by si mohly maminky s kočárky vyměnit své zkušenosti, děti si nemají po návratu ze školy s kamarády kde hrát (kromě klubového fotbalu) atd. Současné Mladé je prostředí, které se naprosto odcizilo lidem v něm žijících. Není v něm, uprostřed zástavby, prostor pro komunitní, sousedské setkávání a využití volného času dětí a mládeže.

Podle záměru by mělo jít o studii, která v Mladém přiřadí pozemkům v majetku města, veřejnému prostoru, činnosti, které dosud v tomto sídlišti zcela chybí. Kvalitní bydlení není ohraničeno zdmi našich domů a bytů. Město tvoří lidé, nikoli domy. A funkční veřejný prostor není luxus nebo marketingová vějička do prospektu, ale naprostá nezbytnost pro zdravé fungování města a jeho obyvatel.
„Nyní vidíte lidi, jak se procházejí venku v oblastech, kam dříve nechodili, protože tam nic není. Najednou volně využívají veřejný prostor, který nesouvisí s žádnou komerční činností. Jde jen o to být ve městě a potkávat se venku s lidmi,“ popsal před časem pro The New Yorker architekt Ilias Papageorgiou proměnu Atén.
Ulice mají být a celý veřejný prostor má být navržen tak, aby sousedskou interakci podporovaly a poskytly jeho obyvatelům všech věkových kategorií momenty k seznámení, vzájemnou komunikaci a plánovaná i neplánovaná setkávání při odpočinku, procházkách nebo sportovním vyžití.
Nejde o to říct "tady chceme lavičku". Krásně to je vidět nyní při akci "Kul.turista". V rámci aktivit jsou pořádána setkávání v různých částech města. V Mladém takové setkávání chybí, není kde ho uspořádat.
Záměrem projektu je proto vytipovat veřejný prostor a navrhnout pro něj možnosti využití a na základě toho jej upravit a vybavit odpovídajícím mobiliářem. Vědět kde, vědět co, vědět jak na to.

Cílem projektu je vytipovat místa v zástavbě a jejich úpravu, která by bylo možné využít pro sousedské i komunitní setkávání, smysluplné trávení volného času dětí a mládeže a seniorů.
Jedná se o vytvoření vhodných podmínek pro setkávání všech věkových kategorií, dětí, dospělých i seniorů a tak i možnost řešení aktuálních problémů spojených s životem ve čtvrti či ve městě.

Jan Tůma
České Budějovice 6
12 - 18 měsíců
300 000 Kč
Malý projekt
111 líbí se mi
31 hlasů
Poloha
Projekt není vázaný na konkrétní místo.
Rozpočet
Popis položky
Cena
Zpracování dokumentace projektu (studie)
100 000 Kč
Projektová dokumentace
200 000 Kč
Cena celkem
300 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Investiční obor
Riziko, že v případě, kdy se v rámci studie, nepodaří vytipovat lokalitu, nebude se v projektu dále pokračovat, doporučuji oddělit studii a projekt.
Proveditelný s úpravami
Odbor ochrany životního prostředí
Nutné respektování volných nezpevněných ploch, ochrana stávajících porostů, vhodné využití hospodaření s vodou a půdou (propustné povrchy, obnova zeleně)
Proveditelný s úpravami
Útvar hlavního architekta
Vytipování lokality pro budoucí realizaci záměru lze provést jednáním nad majetkovou mapou, kdy se udělá seznam pozemků v majetku města, které by mohly sloužit jako veřejné prostranství zmíněného účelu a vybere se nejvhodnější. ÚHA nevidí důvod toto zadávat externě.
Proveditelný
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Proveditelný
Celkové hodnocení
Proveditelný s úpravami
Deník projektu
Datum
Popis
Leden 2023
Úvodní setkání realizátora a navrhovatele.
Březen 2023
V lokalitě Mladé je problém s absencí pozemků v majetku města vhodných pro využití dle záměru projektu (k dispozici pouze „trojúhelník“ přes ulici, zatíženo vedením velmi vysokého napětí). Realizátor osloví 3 ateliéry s cílem vytipovat místo a plochy v rámci stávajících nezastavitelných ploch odpovídající požadavkům navrhovatele, a zjistí možnosti (odkup/směna?). Následně provede analýzu a proběhne prezentace příslušné územní skupině.
Červen 2023
V červnu proběhla schůzka na doplnění podkladů pro zpracovatele dokumentace, termín dokončení 6. 12. 2023.
Srpen 2023
V termínu od 23. 8. – 1. 9. 2023 probíhá Analýza lokality a podkladů předaných městem, místní šetření. Následně od 4. 9. – 10. 9. 2023 se uskuteční projednání výstupů analýzy s politickými zástupci města a zástupci místní skupiny Mladé.
říjen 2023
V termínu od 20.10 – 26.10. 2023 se uskutečnilo projednání výstupů analýzy s politickými zástupci města, se zástupci místní skupiny Mladé a s odbory Magistrátu města. Na 3. 11. 2023 je plánováno jednání s investičním odborem k úpravám Novohradské a předání připomínek z předchozích jednání.
Prosinec 2023
Dne 12. 12. 2023 odevzdána architektonicko - urbanistická analýza městské čtvrti Mladé v Českých Budějovicích.