2 workoutová hřiště v rekreační zóně podél řeky Vltavy

Workoutové hřiště je vhodným doplňkem pro sportovně – rekreační zónu podél toku řeky Vltavy od Dlouhého mostu směrem k Vodáckému areálu Lídy Polesné v Českém Vrbném. V projektu navrhuji dvě konkrétní místa, která by pokrývala potřeby obyvatel města v oblastech u sídliště Pražské předměstí a u Vodáckého areálu Lídy Polesné v Českém Vrbném.

Workoutové hriště, neboli venkovní posilovna je veřejně přístupný prostor sloužící veřejnosti k posilování, respektive zdokonalování fyzické kondice jedince a je vhodným doplňkem v rámci aktivit jako je běh či cyklistika, které jsou v oblasti kolem řeky Vltavy od Dlouhého mostu až k vodáckému areálu v Českém Vrbném. V tomto projektu navrhuji dva konkrétní pozemky města na kterých by bylo vhodné tento rekreační prvek instalovat.
Proč rovnou 2? Možná by někomu stačilo jen jedno, nicméně vzhledem k rozsahu sledované plochy sportovně – rekreační zóny považuji za vhodné umístit tato hřiště na všechny dvě spádové oblasti, odkud se rekreanti do této zóny dostávají. Vzhledem k množství lidí, kteří oblast využívají by jedno hřiště kapacitně nemohlo pokrýt poptávku, proto je vhodné pokrýt celou oblast na jeho koncích, v místech odkud lidé přicházejí/odcházejí z vymezené rekreační zóny. Jde o již zmíněné lokality u Pražského předměstí a u Vodáckého areálu Lídy Polesné v Českém Vrbném.

Ivan Matejić
České Budějovice 2
6-8 měsíců
900 000 Kč
Sport a volný čas
199
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
2 workoutová hřiště
800 000 Kč
Úprava oplocení pozemku pro WorkOut hřiště u areálu Lídy Polesné
100 000 Kč
Projektová dokumentace
0 Kč
Cena celkem
900 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Investiční odbor
Proveditelný
Majetkový odbor
Na pozemku parc. č. 2181/1, k. ú. ČB 2, v současné době probíhá výstavba horkovodu a je na pozemek uzavřena nájemní smlouva po dobu trvání stavby. Po skončení stavby bude pozemek zatížen věcným břemenem pro umístění horkovodu. Na tomto pozemku je realizace možná po dokončení stavby. Jižně od pozemku parc. č. 2181/1, na pozemcích parc. č. 2215/1, 2176/4 a 2216/47 je plánovaná realizace workoutového hřiště - majetkový odbor uzavřel v letošním roce nájemní smlouvu za účelem této realizace (akce města ČB).
Proveditelný s úpravami
Správa veřejných statků
Při realizaci je nutné řešit veřejné osvětlení.
Proveditelný
Stavební úřad
Vyžaduje rozhodnutí o změně využití území.
Proveditelný s úpravami
Odbor ochrany životního prostředí
Parc. č. 2181/1, 3139/1- Lokalita je součástí nadregionální biokoridoru, kde tyto činnosti nelze realizovat 242-lze realizovat za specifický podmínek (omezení kácení perspektivních dřevin)
Proveditelný s úpravami
Odbor školství a tělovýchovy
Workautové hřiště v lokalitě u Vltavy (za Čečetkou) již v realizační fázi s termínem dokončení do roku 2020, workautové hřiště na par. č. 2139/1 ano, na par. č. 242 také ano.
Proveditelný s úpravami
Útvar hlavního architekta
Je vhodné vytipovat jiná místa v součinnosti s již probíhajícím záměrem nového workoutového hřiště za Čečetkou a dále v souladu s požadavky OOŽP.
Proveditelný s úpravami
Odbor územního plánování
Pozemek parc. č. 2181/1 v k.ú. ČB 2 se rozkládá na dvou způsobech využití (sportovní areály a krajinná zeleň všeobecná), hřiště by se mělo nacházet pouze v ploše sportovní areály.
Proveditelný s úpravami
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Proveditelný