Zásady ochrany osobních údajů - PRO Budějce
Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů (dle GDPR)

Zapojením se do participativního rozpočtu, zejména podáním návrhu a hlasováním, dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů. 

Souhlas je udělen dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen nařízení GDPR), a to na dobu nezbytně nutnou od udělení souhlasu, příp. do odvolání tohoto souhlasu.

Jaké údaje potřebujeme? 

Osobní údaje navrhovatelů jsou jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a věk. Osobní údaj hlasujících je číslo občanského průkazu. 

Proč je potřebujeme?

Osobní údaje potřebujeme k zajištění

 1. administrace návrhu projektu
 2. ověření oprávněnosti hlasování
 3. statistickému zjišťování

Jak dlouho s údaji pracujeme?

Osobní údaje jsou shromažďovány na dobu nezbytně nutnou. Osobní údaje navrhovatelů budou zpracovávány nejvýše do doby realizace navrhovaného projektu. Údaj v podobě věku bude zpracováván pro statistické účely po dobu nezbytně nutnou k tomuto účelu zpracování (čl. odst. 1 písm. e) GDPR). Zpracování osobních údajů hlasujících bude probíhat nejvýše do doby zaslání potvrzení z Registru obyvatel o tom, že hlasující má trvalý pobyt na území statutárního města České Budějovice a je starší 15 let. 

Jak s údaji pracujeme?

Osobní údaje jsou u nás důsledně chráněny. Zpracování osobních údajů probíhá v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavené bezpečnostní mechanismy zahrnující technická a organizační opatření. Správcem osobních údajů je statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice.

Vaše osobní údaje poskytnuté k účelům administrace návrhu projektu, ověření oprávněnosti hlasování a statistickému zjištění jsou spravovány Zpracovatelem, a to firmou inQool, a.s. se sídlem Svatopetrská 35/7, Komárov, 617 00 Brno, Česká republika, která se řídí nařízením GDPR. 

Práva účastníků

 1. na přístup k osobním údajům;
 2. na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů;
 3. požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy;
 4. požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním;
 5. obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů
 6. výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, nebo zjistí-li se, že byly zpracovány protiprávně;
 7. omezení zpracování osobních údajů;
 8. přenositelnost údajů;
 9. právo vznést námitku, po níž správce zpracování osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závazné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.

Svůj souhlas můžete odvolat písemně. V souladu s čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zveřejňujeme kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů.

V rámci statutárního města České Budějovice byl ustanoven dle čl. 37 a násl. tohoto nařízení: Ing. Radek Vrňák, Keystone Company a.s., Korunní 108, 101 00 Praha 10, e-mail: poverenec@c-budejovice.cz.