Záměrem projektu je navázat na nově otevřené kreativní a kulturní centrum v Rabenštějnské věži a využít prostor před věží a v jejím blízkém okolí pro vznik kulturního veřejného prostoru a „odpočinkového náměstíčka“. Prostor před věží bychom chtěli v průběhu roku oživit řemesly, kulturou a uměleckými trhy a tím nastartovat propojení kreativního centra Rabenštejnská 2020 s Panskou ulici a Piaristickým náměstím.

Díky realizaci projektu vznikne v jednom z nejkrásnějších míst Českých Budějovic nový kulturní a kreativní veřejný prostor, který jsme podle Rabenštejnské věže a přilehlého hnízdiště havranů pojmenovali Havraní náměstíčko. Předmětem projektu je posunutí sloupů veřejného osvětlení a využití nového chytrého nasvícení Rabenštejnské věže pro multimediální prezentace a performance v jejím okolí. V rámci projektu dojde rovněž k odstranění zábradlí u Mlýnské stoky a vytvoření pódia nad Mlýnskou stokou, které bude využíváno v rámci jednotlivých kulturních akcí. Mimo tyto akce bude sloužit jako oddychové místo s uměleckými lavičkami a šachovým stolkem pro obyvatele Českých Budějovic. V návaznosti na nově otevřené kulturní a kreativní centrum Rabenštejnská 2020 tak vznikne art zóna, kde budeme pořádat umělecké a řemeslné trhy, akustické koncerty, venkovní galerie a divadla pro malé děti. Oživení prostoru je koordinováno s podnikateli a řemeslníky z Panské ulice, díky čemuž budou vybrané aktivity rozšířeny do celého prostoru před Rabenštejnskou věží a Panské ulice. V budoucnu by pak projekt mohl být dále rozšířen propojením se zamýšlenými úpravami parku před obchodní akademií a projektem úpravy a zpřístupnění okolí Mlýnské stoky.

Alena Doležalová
České Budějovice 1
6 měsíců
1 160 000 Kč
Kultura
93
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
přeložení sloupů veřejného osvětlení
90 000 Kč
chytré nasvícení Rabenštejnské věže a celého prostoru náměstí, nová místa pro osvětlení,stmívání pro promítání
420 000 Kč
městský výtvarný mobiliář (návrh, instalace, výroba) - 4 x lavičky, 1 x šachový stolek a 3 x židle, 6 x květináč, 2 x koše
380 000 Kč
odstranění obrubníků a vybudování dřevěného pódia
85 000 Kč
dřevěné art stánky 10 x stánky s plátěnou střechou a havraní výšivkou
120 000 Kč
Projektová dokumentace
65 000 Kč
Cena celkem
1 160 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Investiční odbor
Proveditelný
Majetkový odbor
Proveditelný
Stavební úřad
Vyžaduje územní rozhodnutí a stavební povolení.
Proveditelný s úpravami
Odbor památkové péče
Jedná se o památkově chráněné území; předpokládá se povinnost rozhodnutí ve správním řízení.
Proveditelný s úpravami
Odbor ochrany životního prostředí
Proveditelný
Odbor kultury a cestovního ruchu
Proveditelný
Útvar hlavního architekta
Je zde nevhodné překrytí Mlýnské stoky, která tak ztrácí prvek otevřeného vodního toku, což nejde ruku v ruce s materiálem Město a voda. Dále je nutné vyřešit záměr tak, aby nedošlo k odebrání rezidentních parkovacích stání v místě.
Proveditelný s úpravami
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Realizace vyžaduje povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace, Případně rozhodnutí o uzavírce PK a stanovení přechodné úpravy provozu na PK.
Proveditelný s úpravami
Deník projektu
Datum
Popis
Leden 2021
Úvodní setkání realizátora a navrhovatele
Únor 2021
Navrhovatelka sama jedná s dotčenými odbory - bude předkládat vizualizace. NPÚ nepovolí podium přes stoku. Započato jednání s projektantem.
Květen 2021
Návrh rozdělen na autorskou a neautorskou část. Autorská část bude předložena radě města ke schválení. Neautorská část - připravuje se PD.
Červen 2021
Rada města schválila na svém zasedání zadání autorské části realizační firmě.
Červenec 2021
Termín dodání projektové dokumentace byl prodloužen do 31.7.2021.