PRO Budějce
Havraní náměstí

Záměrem projektu je navázat na nově otevřené kreativní a kulturní centrum v Rabenštějnské věži a využít prostor před věží a v jejím blízkém okolí pro vznik kulturního veřejného prostoru a „odpočinkového náměstíčka“. Prostor před věží bychom chtěli v průběhu roku oživit řemesly, kulturou a uměleckými trhy a tím nastartovat propojení kreativního centra Rabenštejnská 2020 s Panskou ulici a Piaristickým náměstím.

Díky realizaci projektu vznikne v jednom z nejkrásnějších míst Českých Budějovic nový kulturní a kreativní veřejný prostor, který jsme podle Rabenštejnské věže a přilehlého hnízdiště havranů pojmenovali Havraní náměstíčko. Předmětem projektu je posunutí sloupů veřejného osvětlení a využití nového chytrého nasvícení Rabenštejnské věže pro multimediální prezentace a performance v jejím okolí. V rámci projektu dojde rovněž k odstranění zábradlí u Mlýnské stoky a vytvoření pódia nad Mlýnskou stokou, které bude využíváno v rámci jednotlivých kulturních akcí. Mimo tyto akce bude sloužit jako oddychové místo s uměleckými lavičkami a šachovým stolkem pro obyvatele Českých Budějovic. V návaznosti na nově otevřené kulturní a kreativní centrum Rabenštejnská 2020 tak vznikne art zóna, kde budeme pořádat umělecké a řemeslné trhy, akustické koncerty, venkovní galerie a divadla pro malé děti. Oživení prostoru je koordinováno s podnikateli a řemeslníky z Panské ulice, díky čemuž budou vybrané aktivity rozšířeny do celého prostoru před Rabenštejnskou věží a Panské ulice. V budoucnu by pak projekt mohl být dále rozšířen propojením se zamýšlenými úpravami parku před obchodní akademií a projektem úpravy a zpřístupnění okolí Mlýnské stoky.

Alena Doležalová
České Budějovice 1
6 měsíců
1 160 000 Kč
Velký projekt
93 líbí se mi
180 hlasů
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
přeložení sloupů veřejného osvětlení
90 000 Kč
chytré nasvícení Rabenštejnské věže a celého prostoru náměstí, nová místa pro osvětlení,stmívání pro promítání
420 000 Kč
městský výtvarný mobiliář (návrh, instalace, výroba) - 4 x lavičky, 1 x šachový stolek a 3 x židle, 6 x květináč, 2 x koše
380 000 Kč
odstranění obrubníků a vybudování dřevěného pódia
85 000 Kč
dřevěné art stánky 10 x stánky s plátěnou střechou a havraní výšivkou
120 000 Kč
Projektová dokumentace
65 000 Kč
Cena celkem
1 160 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Investiční odbor
Proveditelný
Majetkový odbor
Proveditelný
Stavební úřad
Vyžaduje územní rozhodnutí a stavební povolení.
Proveditelný s úpravami
Odbor památkové péče
Jedná se o památkově chráněné území; předpokládá se povinnost rozhodnutí ve správním řízení.
Proveditelný s úpravami
Odbor ochrany životního prostředí
Proveditelný
Odbor kultury a cestovního ruchu
Proveditelný
Útvar hlavního architekta
Je zde nevhodné překrytí Mlýnské stoky, která tak ztrácí prvek otevřeného vodního toku, což nejde ruku v ruce s materiálem Město a voda. Dále je nutné vyřešit záměr tak, aby nedošlo k odebrání rezidentních parkovacích stání v místě.
Proveditelný s úpravami
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Realizace vyžaduje povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace, Případně rozhodnutí o uzavírce PK a stanovení přechodné úpravy provozu na PK.
Proveditelný s úpravami
Deník projektu
Datum
Popis
Leden 2021
Úvodní setkání realizátora a navrhovatele
Únor 2021
Navrhovatelka sama jedná s dotčenými odbory - bude předkládat vizualizace. NPÚ nepovolí podium přes stoku. Započato jednání s projektantem.
Květen 2021
Návrh rozdělen na autorskou a neautorskou část. Autorská část bude předložena radě města ke schválení. Neautorská část - připravuje se PD.
Červen 2021
Rada města schválila na svém zasedání zadání autorské části realizační firmě. Vypsána VZ na dílenskou a realizační dokumentaci - výroba mobiliáře.
Červenec 2021
Termín dodání projektové dokumentace I. část byl prodloužen do 31.7.2021.
Říjen 2021
Vydáno konečné stanovisko ODSH, předána hotová PD II. části.
Listopad 2021
Pracuje se na výrobě mobiliáře včetně stánků a pódia.
Prosinec 2021
Proběhla instalace venkovního podia a šachového stolku s židlemi. Umístěny byly také dřevěné art stánky. V prosinci byla zahájena realizace II. etapy projektu. 3.12. bylo instalováno pódium a následně šachový stolek se 2 židličkami. V současné době probíhá výroba dalšího mobiliáře. Již byly vytištěny betonové části mobiliáře, nyní se zpracovává dřevěné sedací části. Mobiliář by měl být dokončen a osazen dle plánu, tj. cca do konce února 2022.
únor 2022
Nainstalovány stolky, židle, lavice a květináče. Projekt je ukončen.