Rozbušíme „Zeleno-modré srdce Nového Vráta“

Chceme slyšet tlukot „Zeleno-modrého srdce Nového Vráta“. Žádáme o finance na vytvoření přírodního přátelského prostředí v parku, které umožní pikniková posezení, pořádání společenských akcí, hry dětí, odpočinek v přírodě v blízkosti vodní plochy. Jedinečný prostor bude vytvořen pro starší děti v rozšířeném území za parkem, kde budou pingpongové stoly, workoutové prvky či koš na streetball na vhodném hracím povrchu. Prostor bude věnován možnostem relaxace pro starší obyvatele a rodičům s malými dětmi.

V letošním roce jsme uspořádali dotazníkové šetření, ve kterém se lidé mohli vyjádřit, co by si v parku přáli. Z odpovědí vyplynulo, že na omezenou plochu parku jsou kladeny různorodé požadavky (viz obrázek níže). V současné době se zpracovává ideová studie, jejíž vznik spolu s navazujícím projektem, byl podpořen v rámci loňského participativního rozpočtu. Ačkoli se na studii teprve pracuje a projektová dokumentace bude navazovat, víme, že základem parku zůstane travnatá plocha v kontrastu s vodní plochou a vzrostlou zelení. V rámci revitalizace parku budou:

• umístěny nové lavičky či dřevěné paluby
• vyčištěny/ prořezány křoviny břehů velkého rybníka
• vytvořeny herní prvky s vhodným hracím povrchem, u kterého bude zamezeno víření a následné dýchání kontaminované zeminy – úprava povrchů pro stávající a ponechané prvky
• umístěny workoutové a posilovací prvky ve vzdálenější části parku
• umístěny v dostatečném množství odpadkové koše a koše na psí výkaly
• instalovány informační tabule k parku, naučná stezka o stromech (ve spolupráci se ZŠ) a historii parku, tabule na malování
• vysázeny popínavé rostliny kolem betonové stěny sousedící s kovošrotem
• vytvořeny mlatové cesty na podmáčených místech
• realizovány sadové úpravy kolem pomníku padlým a u vstupu do parku vedle školy

Eva Semančíková
České Budějovice 4
12 - 24 měsíců
2 500 000 Kč
Sport a volný čas
169
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
Cesty
500 000 Kč
Herní a fitness prvky
730 000 Kč
Mobiliář
485 000 Kč
Inženýring, autorský a technický dozor
120 000 Kč
Sadovnické úpravy
665 000 Kč
Projektová dokumentace
0 Kč
Cena celkem
2 500 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Investiční odbor
V současné době se zpracovává studie a do konce roku 2021 by měla být hotova projektová dokumentace. Rozsah a finanční náročnost by měla respektovat max. výši nákladů dle pravidel Participativního rozpočtu.
Proveditelný s úpravami
Majetkový odbor
Proveditelný
Správa veřejných statků
Proveditelný
Stavební úřad
Projekt bude vyžadovat územní souhlas popř. vydání územního rozhodnutí.
Proveditelný s úpravami
Odbor ochrany životního prostředí
Nutná koordinace s registrovaným významným krajinným prvkem - vyžádat povolení od Oddělení ochrany přírody a krajiny. Z pohledu Oddělení vodního hospodářství se jedná o zanedbanou vodní plochu – nádrž, kterou je nutno vyčistit, opravit hráze, vypouštěcí zařízení, zajistit odbahnění a odvoz sedimentů – podle našeho názoru je to finančně velmi náročné. Z hlediska vodního hospodářství se jedná o stavební úpravy a odbahnění – bude předmětem vodoprávního řízení, projekt bude vyžadovat povolení na zdejším odboru.
Proveditelný s úpravami
Odbor školství a tělovýchovy
Proveditelný
Útvar hlavního architekta
Doporučujeme posoudit finanční náročnost, zda nebude cena vyšší.
Proveditelný
Odbor územního plánování
Nutno respektovat registrovaný významný krajinný prvek (VKP) - Park v Novém Vrátě u kovošrotu.
Proveditelný
Celkové hodnocení
Proveditelný s úpravami