PRO Budějce
Rozbušíme „Zeleno-modré srdce Nového Vráta“

Chceme slyšet tlukot „Zeleno-modrého srdce Nového Vráta“. Žádáme o finance na vytvoření přírodního přátelského prostředí v parku, které umožní pikniková posezení, pořádání společenských akcí, hry dětí, odpočinek v přírodě v blízkosti vodní plochy. Jedinečný prostor bude vytvořen pro starší děti v rozšířeném území za parkem, kde budou pingpongové stoly, workoutové prvky či koš na streetball na vhodném hracím povrchu. Prostor bude věnován možnostem relaxace pro starší obyvatele a rodičům s malými dětmi.

V letošním roce jsme uspořádali dotazníkové šetření, ve kterém se lidé mohli vyjádřit, co by si v parku přáli. Z odpovědí vyplynulo, že na omezenou plochu parku jsou kladeny různorodé požadavky (viz obrázek níže). V současné době se zpracovává ideová studie, jejíž vznik spolu s navazujícím projektem, byl podpořen v rámci loňského participativního rozpočtu. Ačkoli se na studii teprve pracuje a projektová dokumentace bude navazovat, víme, že základem parku zůstane travnatá plocha v kontrastu s vodní plochou a vzrostlou zelení. V rámci revitalizace parku budou:

• umístěny nové lavičky či dřevěné paluby
• vyčištěny/ prořezány křoviny břehů velkého rybníka
• vytvořeny herní prvky s vhodným hracím povrchem, u kterého bude zamezeno víření a následné dýchání kontaminované zeminy – úprava povrchů pro stávající a ponechané prvky
• umístěny workoutové a posilovací prvky ve vzdálenější části parku
• umístěny v dostatečném množství odpadkové koše a koše na psí výkaly
• instalovány informační tabule k parku, naučná stezka o stromech (ve spolupráci se ZŠ) a historii parku, tabule na malování
• vysázeny popínavé rostliny kolem betonové stěny sousedící s kovošrotem
• vytvořeny mlatové cesty na podmáčených místech
• realizovány sadové úpravy kolem pomníku padlým a u vstupu do parku vedle školy

Eva Semančíková
České Budějovice 4
12 - 24 měsíců
2 500 000 Kč
Velký projekt
169 líbí se mi
357 hlasů
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
Cesty
500 000 Kč
Herní a fitness prvky
730 000 Kč
Mobiliář
485 000 Kč
Inženýring, autorský a technický dozor
120 000 Kč
Sadovnické úpravy
665 000 Kč
Projektová dokumentace
0 Kč
Cena celkem
2 500 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Investiční odbor
V současné době se zpracovává studie a do konce roku 2021 by měla být hotova projektová dokumentace. Rozsah a finanční náročnost by měla respektovat max. výši nákladů dle pravidel Participativního rozpočtu.
Proveditelný s úpravami
Majetkový odbor
Proveditelný
Správa veřejných statků
Proveditelný
Stavební úřad
Projekt bude vyžadovat územní souhlas popř. vydání územního rozhodnutí.
Proveditelný s úpravami
Odbor ochrany životního prostředí
Nutná koordinace s registrovaným významným krajinným prvkem - vyžádat povolení od Oddělení ochrany přírody a krajiny. Z pohledu Oddělení vodního hospodářství se jedná o zanedbanou vodní plochu – nádrž, kterou je nutno vyčistit, opravit hráze, vypouštěcí zařízení, zajistit odbahnění a odvoz sedimentů – podle našeho názoru je to finančně velmi náročné. Z hlediska vodního hospodářství se jedná o stavební úpravy a odbahnění – bude předmětem vodoprávního řízení, projekt bude vyžadovat povolení na zdejším odboru.
Proveditelný s úpravami
Odbor školství a tělovýchovy
Proveditelný
Útvar hlavního architekta
Doporučujeme posoudit finanční náročnost, zda nebude cena vyšší.
Proveditelný
Odbor územního plánování
Nutno respektovat registrovaný významný krajinný prvek (VKP) - Park v Novém Vrátě u kovošrotu.
Proveditelný
Celkové hodnocení
Proveditelný s úpravami
Deník projektu
Datum
Popis
Leden 2022
Úvodní setkání realizátora a navrhovatele.
Březen 2022
PD je dokončena, odevzdána bude včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně ocenění, který se zpracovává; Projektantka projednává způsob povolení pro jednotlivé etapy projektu u správních úřadů Teprve po odevzdání projektu a výše předpokládané ceny a případné potřeby SP, bude možné vyhotovit HMG projektu PAR roku 2022. S ohledem na plánované stavební práce v budově školy (půdní vestavba/nástavba, výtah) se doporučuje provést chodníky v okolí školy po realizaci stavby. Bylo dohodnuto, že jako první etapa – PAR - bude proveden prostor v zadní části parku workoutové hřiště. Celkovou cenu projektu za všechny SO odhaduje projektantka na cca 15 mil. Kč S ohledem na nutnost vydání SP na některé objekty, zejména chodníky, bude muset projektantka provést ještě IČ. P Na základě předchozího projednání se SÚ - nutné vydání rozhodnutí o změně využití území na workout včetně stanoviska KHS aj.... Na základě předchozího projednání s ODaSH - nutné vydání společného povolení na chodníky včetně závazného stanoviska obecného SÚ pro toto řízení. Potřeba geodetického zaměření v prostoru workoutu, kde byly provedeny práce u výpustního potrubí. Tendrový projekt bude potřeba doplnit o soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v cenové soustavě.
Květen 2022
Příprava podkladů pro stavební úřad pro stavbu workoutového hřiště.
Červenec 2022
Čeká se na dodání podkladů od projektanta.
Srpen 2022
V srpnu dodán návrh projektové dokumentace, projektant jedná se Stavebním úřadem.
Prosinec 2022
Bude vyhotovena objednávka na inženýrskou činnost. Pokud z IČ vyplynou požadavky na dopracování PD, budou zapracovány a poté se bude soutěžit zhotovitel.