PRO Budějce
Oprava cesty a posezení u Mlýnské stoky

Cílem projektu je obnova cesty vedoucí podél levého břehu Mlýnské stoky u ulice Polní v Havlíčkově kolonii, doplnění dřevěného mobiliáře pro zlepšení kvality této části liniového parku a scelení stávající aleje výsadbou nových stromů.

Hojně využívaná pěší cesta podél Mlýnského náhonu směrem k Velkému jezu je po dešti plná kaluží a svou kvalitou neodpovídá intenzitě využití. Jako místní obyvatelé máme zájem o její obnovu a pravidelnou údržbu. Krásné říční prostředí přímo vybízí k doplnění ploch k sezení v podobě jednoduchých dřevěných konstrukcí umístěných na technologických betonových objektech sousedících se stokou, mol pro malé rybáře a dřevěných prvků k sezení na hraně břehu a volného prostranství bývalého hřiště "Regule". Navrhujeme doplnění stromů jak chybějících tak nových, aby podél toku vznikla souvislá alej. Průběh nové cesty by měl vycházet ze stopy nynější pěšiny. Přírodní materiálové řešení cesty mlatovým povrchem a jednotlivých dřevěných prvků by mělo být v souladu s připravovanými obnovami parků, které s projektem sousedí a které inspirovaly tento návrh (park Polní, Mánesova x Čechova).

Petra Ptáčková Osovská, Martin Novotný
České Budějovice 6
24 měsíců
1 500 000 Kč
297 hlasů
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
Zemní práce
350 000 Kč
Komunikace
300 000 Kč
Ostatní konstrukce a práce
500 000 Kč
Bourání konstrukcí
70 000 Kč
Staveništní přesun hmot
50 000 Kč
Vedlejší náklady
100 000 Kč
Projektová dokumentace
130 000 Kč
Cena celkem
1 500 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Územní skupina
Navržený projekt je přínosem pro tuto lokalitu. Vznikne tak nová odpočinková zóna.
Proveditelný
Investiční obor
Předpokládaný rozpočet neodpovídá požadovaným úpravám. Nutno navýšení rozpočtu.
Proveditelný s úpravami
Majetkový odbor
Pozemek par. č. 1204/7 nebo jeho část nesmí být využíván k hospodářské činnosti ve smyslu komerční či jiné výdělečné činnosti, nepronajímat do roku 2032; na částech pozemků par. č. 1165/1 a 1164/1 je plánované umístění kabelového vedení NN viz smlouva č. 2017000917.
Proveditelný s úpravami
Správa veřejných statků
Peněžní částky za jednotlivé položky jsou nereálné. Projekt za tuto finanční částku nelze realizovat.
Proveditelný s úpravami
Stavební úřad
Proveditelný
Odbor ochrany životního prostředí
Bez bližšího upřesnění způsobu provedení prací a konkrétní polohy prvků mobiliáře, nelze jednoznačně vyloučit negativní vliv na ochranu životního prostředí a případný konflikt se stávající právní normou. Řeka a její niva jsou významnými krajinnými prvky ze zákona.
Proveditelný s úpravami
Odbor dopravy a silničního hospodářství - samospráva
Vhodné doplnit o kolostavy.
Proveditelný s úpravami
Odbor územního plánování - urbanismus
Proveditelný
Odbor územního plánování
Z hlediska mobiliáře a úpravy mobiliáře nelze posoudit z hlediska ÚPnM. Ostatní nesmí omezit stanovenou VPS Stavba (obnova) nábřeží Mlýnské stoky. Upozornění - na koordinaci záměru Pumptracku na pozemku parc. č. 1165/1 k.ú. ČB 6.
Proveditelný s úpravami
Odbor dopravy a silničního hospodářství - státní správa
Proveditelný
Celkové hodnocení
Proveditelný s úpravami
Deník projektu
Datum
Popis
2. 1. 2024
Realizačně zajišťuje: Odbor správy veřejných statků; Politický garant projektu: nám. Michal Šebek
30.1.2024
Úvodní schůzka s navrhovateli. Navrhovatelé představili svou vizi projektu. Celkově se jedná o cca 260 m dlouhou cestu, která by byla opravena a nad vodou by měla vzniknout dřevěná plata a pochozí dřevěné schody. Nyní se bude prověřovat, kdo vlastní betonová plata a dále se začnou zajišťovat závazná vyjádření dotčených orgánů.
Červen 2024
Arboristickou firmou bylo provedeno ošetření dřevin v nejbližším okolí upravované cesty. Byl proveden zdravotní řez stromů, odstranění výmladků, odstranění suchých stromů a pařezů. Na místě realizace proběhla schůzka s navrhovatelkou a bylo domluveno umístění laviček a realizace nových pěšinek. Začátek prací se předpokládá na podzim 2024.