PRO Budějce
Květnaté pásy a hmyzí hotely v Českých Budějovicích

Cílem projektu je navázat na aktivitu budování květnatých pásů v Českých Budějovicích a podpořit jejich rozšíření do dalších lokalit ve městě, případně jejich doplnění o „hmyzí hotely“, aby vybudované květnaté pásy mohly ještě o něco lépe splnit svůj účel a přispět k zlepšení biodiverzity ve městě.

V Českých Budějovicích již několikátým rokem fungují tzv. květnaté pásy, které oživují jinak téměř průmyslově udržované trávníky ve městě a přispívají tak nejenom k zlepšení biodiverzity ve městě, ale i k zkrášlení jinak monotonních posekaných travnatých ploch. Výhody trávníků, které nejsou udržovány v podobě „golfových hřišť“, jsou známé již poměrně dlouhou dobu. Kromě jejich přínosu pro zlepšení biodiverzity ve městě je známa jejich schopnost odolávat lépe změnám klimatu a suchým obdobím. Těmto zhoršeným podmínkám nejlépe odolávají trávníky s omezenou sečí a rozmanitou florou, které navíc mají menší nárok na zálivku. Takové travnaté plochy dokáží ochlazovat a zvlhčovat vzduch, zachytávat prach a škodliviny nebo chránit půdu před erozí. Naopak plochy udržované častou sečí jako čistě travinné, nízké a nekvetoucí vyžadují časté zalévání a jejich přirozené funkce jsou výrazně potlačeny.

Před několika lety byly na základě výše uvedeného skupinou odborníků z Jihočeské univerzity ve městě vytipované travnaté plochy, na kterých byly vytvořeny zkušební květnaté pásy. Jednalo se zejména o vybrané lokality v parku Stromovka, plochy v areálu Biologického centra Akademie věd ČR a kampusu Jihočeské univerzity. Zkušenosti z tohoto pilotního testování ukazují, že květnaté pásy plní svojí funkci velmi dobře, množství hmyzu se v lokalitách s květnatými pásy znásobilo a to včetně motýlů a jiných druhů, které z měst téměř vymizely.

V rámci tohoto projektu je proto navrhováno rozšíření květnatých pásů do dalších lokalit ve městě tak, aby se co nejvíce travnatých ploch, které nejsou využívány pro sport a rekreaci a u kterých je to z pohledu jejich umístění a dalších podmínek vhodné, přeměnilo v podobné přírodě blízké lokality, které přispějí k zlepšení biodiverzity ve městě, pomohou k snižování teplot v období horkých a suchých letních měsíců a obecně napomohou k zlepšení vzhledu travnatých ploch ve městě.

Prioritně je navrhováno rozšíření květnatých pásů na lokalitu travnaté plochy vedle obchodního domu Kaufland, která je v současné době zarostlá, není nijak využívána ani udržována. Její plocha by přitom umožňovala vytvoření poměrně rozsáhlé květnaté louky. Druhou lokalitou, která je navrhována pro rozšíření květnatých pásů jsou betonové květináče v prostoru mezi Staroměstským hřbitovem a obchodním domem Družba. I zdejší květináče jsou neudržované, zarostlé a svým charakterem by pro vznik květnatých pásů byly vhodné.

Jako doplňující aktivita pro další podporu zvýšení biodiverzity ve městě je v rámci projektu navrhováno pořízení 10ks hmyzích hotelů a jejich následné rozmístění na vybrané lokality ve městě jako jsou zahrady škol, domovů pro seniory a dalších zařízení, kde mohou hmyzí hotely přispět k osvětě a pomoci k zlepšení podmínek pro život hmyzu ve městě. Lokality pro umístění hmyzích hotelů by bylo vhodné vytipovat ve spolupráci s odborníky tak, aby bylo zajištěno, že budou plnit svoji funkci a budou umístěny na takových lokalitách, kde nebude hrozit jejich poškození vandaly. V případě umístění ke školám či domovům pro seniory by proto bylo vhodné hmyzí hotely umístit do oplocených areálů, v případě parků je doporučováno použít závěsné verze hmyzích hotelů, které je možné umístit na stromy apod. Z celkového počtu je předpokládáno rozmístění 5 ks hmyzích hotelů do prostor areálů škol a dalších podobných zařízení ve městě a 5 ks v prostoru parku Stromovka.

Fotografie a další informace byly čerpány z webové stránky http://www.ekologieobnovy.cz/CZ/kvetnate-pasy/

Vilém Čekajle
České Budějovice 1
2021
103 000 Kč
Malý projekt
111 líbí se mi
162 hlasů
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
Montáž a umístění pořízených hmyzích hotelů ve vytipovaných lokalitách (předpoklad 5 ks stojících a 5 ks závěsných)
15 000 Kč
Osetí květnatých pásů v prvním roce jeho založení
5 000 Kč
Pořízení 10 ks hmyzích hotelů v ceně cca 5 x 7000 Kč/ks (stojící) a 5x 4000 kč za ks (závěsné)
55 000 Kč
Údržba květnatých pásů v prvním roce po jejich založení z důvodu potřeby častějšího sekání do doby než dojde k potlačení růstu plevelů
18 000 Kč
Příprava květnatých pásů - zkypření pomocí rotavátoru, úprava plochy pro květnaté pásy (úprava travnaté plochy vedle obchodního domu Kaufland a úprava vybraných betonových \\\\\\\\\\\\\\\"van\\\\\\\\\\\\\\\" v prostoru u obchodního domu Družba
10 000 Kč
Projektová dokumentace
0 Kč
Cena celkem
103 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Majetkový odbor
Proveditelný
Správa veřejných statků
Proveditelný
Stavební úřad
Proveditelný
Odbor ochrany životního prostředí
Se záměrem souhlasíme a z hlediska ochrany přírody jej doporučujeme.
Proveditelný
Útvar hlavního architekta
Proveditelný
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Proveditelný
Deník projektu
Datum
Popis
Prosinec 2020
Úvodní setkání realizátora a navrhovatele
Únor 2021
Čekáme na podklady od navrhovatele
Květen 2021
Navrhovatel jedná s JČU a Biologickým centrem. Nutná rekultivace pozemku, na podzim dojde k vysetí lučního kvítí.
Červenec 2021
Přes léto budou probíhat rekultivační práce ve vybraných lokalitách, na podzim dojde k vysetí lučního kvítí a umístění hmyzích hotelů.
Září 2021
Z důvodu nevhodného stanoviště pro vysetí lučního kvítí budou na jaře 2022 osázeny betonové květníky u OD Družba.
Říjen 2021
Hmyzí hotely a hmyzí domky objednány v tomto složení: 1 velký hotel (160 x 75 x 48cm), 2 menší (120 x 60 x 40cm) a 6 závěsných domků.
Prosinec 2021
Hmyzí hotely byly dodány 16. prosince 2021 a postupně umístěny do ZŠ Máj I a II, ZŠ Pohůrecká, parku Stromovka, Dukelská a Na Sadech a u gymnázia Česká. K vysetí lučního kvítí nedošlo a ani nedojde z důvodu nevhodnosti půdy ve vybrané lokalitě. Jako náhrada budou osety betonové květníky u obchodního domu Družba s termínem dokončení 31. 5. 2022.
Březen 2022
Z projektu zbývá osadit betonové květníky u OD Družba s nejpozdějším datem do 31.5.2022.
Květen 2022
Proběhla příprava pro osetí betonových van, 13. 5. dokončeno osetí. Projekt zrealizován v termínu.