PRO Budějce
Bouldrová stěna u řeky Malše (levý břeh)

Bouldrování je nekonečná hra s neuvěřitelným množstvím pohybů a kroků, která je určena pro lezce i amatéry všech výkonnostních skupin. K této pohybové aktivitě nepotřebujete žádného partnera na jištění a proto také nabírá rychle na popularitě a může se mu věnovat široká veřejnost. Projekt zahrnuje výstavbu stěny s doskočištěm a oplocením pro automatické noční uzavírání, která by sloužila zdarma veřejnosti.

Navrhujeme vybudování bouldrové stěny vysoké přibližně 4 m včetně doskočiště (matrace min 20 cm) a zázemí pro návštěvníky (uzamykatelné skříňky/boxy).
Stěna by měla být oplocená, aby mohla být automaticky uzavírána v nočních hodinách (noční zámek) především vzhledem k trvale umístěným matracím doskočiště.

Vybraná lokalita (označena v přiložené mapě):
Plocha u tenisových kurtů na levé straně Malše u železničního mostu (u Plavské ulice)
Výhody: jedná se o pozemek města ČB; možnost rozšíření stávajícího oplocení tenisových kurtů; lokalita již nyní využívána pro sportování – tenisové kurty, workoutové hřiště, cvičební stroje.

Alternativní lokality:
a) plocha severně od Sportovní haly;
b) park Háječek (strana letního kina směrem k hvězdárně) – ideálně zakomponovat do komplexního návrhu řešení letního kina a parku, které město plánuje

Jan Veselý
České Budějovice 7
24 měsíců
2 400 000 Kč
Velký projekt
111 líbí se mi
319 hlasů
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
Realizace stěny
1 800 000 Kč
Realizace doskočiště
300 000 Kč
Realizace oplocení a nočního uzavírání
200 000 Kč
Projektová dokumentace
100 000 Kč
Cena celkem
2 400 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Majetkový odbor
Proveditelný
Stavební úřad
Projekt bude vyžadovat územní rozhodnutí a stavební povolení.
Proveditelný s úpravami
Odbor památkové péče
V případě parku Háječek - se předpokládá posouzení ve správním řízení dle zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
Proveditelný s úpravami
Odbor ochrany životního prostředí
Lokalita u sportovní haly nevhodná z důvodu VKP (významný krajinný prvek). Lokalita u ulice Plavské-návrh vhodného zapojení do okolního přírodního prostředí, bez nutnosti oplocení, doplnění prostů stromů či keřů. Lokalita park Háječek je nevhodná.
Proveditelný s úpravami
Odbor školství a tělovýchovy
Proveditelný
Útvar hlavního architekta
Proveditelné pouze v lokalitě uvedené. Háječek ani plocha u sportovní haly se pro tento záměr nehodí.
Proveditelný
Odbor územního plánování
Proveditelný zejména v lokalitě u řeky Malše (levý břeh) - plocha ZR - rekreační zeleň. Záměr musí zohlednit limity v území: ÚSES - NRBK 3 dle ÚPnM, území podle vztahu k povodni - \"typ 2 - pasivní zóny Q100 - neurčené k ochraně\".
Proveditelný
Celkové hodnocení
Proveditelný s úpravami
Deník projektu
Datum
Popis
Leden 2022
Úvodní setkání realizátora a navrhovatele.
Březen 2022
Proběhla online konference s odborníkem na stavbu boulrových stěn, který připraví zadávací dokumentaci na jejímž základě se poptají firmy zabývající se touto stavbou.
Duben 2022
Byla provedena obhlídka místa realizace odborníkem a účastníky pracovní skupiny.
Květen 2022
Realizátor má k dispozici cenovou nabídku na vypracování návrhu bouldrové stěny. V nejbližší době bude objednán návrh bouldrové stěny.
Červen 2022
Realizátor obdržel návrh podmínek na zadání výběrového řízení.
Červenec 2022
Uskutečnila se schůzka s panem Zbrankem na investičním odboru, poté uzavřena objednávka. Dodána zpřesněná studie vč. technických požadavků.
Srpen 2022
Proběhla 1. konzultace Návrhu VZ s ORVZ, první připomínky byly zapracovávány, následně proběhnou další konzultace ohledně nastavení podmínek a požadavků VZ.
Prosinec 2022
V listopadu byly odeslány žádosti o zaslání nabídek 3 firmám. Dvě odmítly, podána jedna nabídka. S firmou se nyní dořešují podrobnosti realizace.
Leden 2023
Koncem prosince objednána projektová dokumentace s termínem plnění 30. 4. 2023. V lednu objednán inženýring s termínem plnění 31. 1. 2023.
Červen 2023
Projektová dokumentace předána v elektronické podobě k odsouhlasení - následné připomínky a žádosti o doplnění byly zapracovány a rozeslány k vyjádření dotčeným orgánům veřejné správy, organizacím a správcům sítí.
Srpen 2023
Dne 25. 7. 2023 bylo zahájeno společné územní a stavební řízení, místní šetření je vypsáno na 5. 9. 2023.
Říjen 2023
Dne 29. 9. 2023 bylo vydáno stavební povolení. Připraveny podklady pro VZMR na realizaci stavby.
Leden 2024
V prvním čtvrtletí roku 2024 se předpokládá výběr zhotovitele.