PRO Budějce
Biotop a relaxační zóna Dlouhá louka

Vytvoření přírodě blízké relaxační zóny - revitalizace stávajícího potoka a vytvoření přírodních jezírek

Cílem projektu je vytvoření přírodě blízké relaxační zóny - vhodného místa pro život vodních živočichů a vodních rostlin, které svým spojením s relaxačními prvky přiláká návštěvníky parku. Součástí projektu bude vybudování přírodě blízkého koryta části potoku Zlatá stoka. Místo jako celek by na návštěvníky mělo působit uklidňujícím dojmem a zároveň by mělo předávat základní povědomí o přirozeném vodním biotopu.
Hlavními prvky zóny budou přírodní jezírka s přirozeným biotopem, revitalizované koryto potoku Zlatá stoka, informační panely, stezky a mobiliář pro trávení volného času.
Zóna bude určena pro všechny návštěvníky parku.

Michal Rotbauer
České Budějovice 2
18 měsíců
2 457 500 Kč
Velký
118
185
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
Revitalizace 150 m potoka
300 000 Kč
Tři přírodní jezírka
1 500 000 Kč
Výsadba stromů a keřů
200 000 Kč
Přípojka vody
83 000 Kč
Štěrkové stezky
50 000 Kč
Dřevěný most
50 000 Kč
Informační tabule
20 000 Kč
Parková lavička 6x
21 000 Kč
Odpadkový koš 6x
21 000 Kč
Kolostav
12 500 Kč
Projektová dokumentace
200 000 Kč
Cena celkem
2 457 500 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Investiční odbor
Proveditelný
Majetkový odbor
Proveditelný
Stavební úřad
Pravděpodobně bude vyžadován územní souhlas popř. územní rozhodnutí.
Proveditelný s úpravami
Odbor ochrany životního prostředí
Projekt zasahuje do registrovaného významného krajinného prvku \"DLOUHÁ LOUKA\". Vodní tok je potom významným krajinným prvkem ze zákona. V místě je vymezeno lokální biocentrum. Z uvedených důvodů bude nutno požádat zdejší orgán ochrany přírody o závazné stanovisko. Odd. vodního hospodářství se záměrem souhlasí - jedná se také o stavební řízení.
Proveditelný s úpravami
Útvar hlavního architekta
Záměr je v souladu se studií \"České Budějovice - Malá Stromovka\" a také s PR projektem Stromořadí v parku Dlouhá louka. ÚHA doporučuje vycházet ze studie a vhodně ji aktualizovat. Záměr musí zajistit, že plocha parku a okolí sportovní haly bude dopravně napojitelná i v době realizace nové sportovní haly na místě stávající - zařízení staveniště.
Proveditelný
Odbor územního plánování
Proveditelný
Celkové hodnocení
Proveditelný s úpravami