Jak na to? - PRO Budějce

Napadá vás v souvislosti s participativním rozpočtem řada otázek ve smyslu:

Na všechny tyto otázky byste měli najít odpověď níže, případně v záložce Časté dotazy.
Případně kontaktujte naše Oddělení participativního rozpočtu (kontakt zde).
Aktuální Pravidla a ostatní potřebné dokumenty naleznete ZDE.

   


   

O čem je participativní rozpočet (PAR)

Participativní rozpočet je část veřejného rozpočtu určená na projekty navržené občany pro občany.
Princip je jednoduchý: Město je tvořeno lidmi a lidé tvoří své město. 
Participativní rozpočtování již tři desítky let funguje v mnoha světových městech.

I naše město chce podpořit své aktivní obyvatele a tak v roce 2020 odstartovalo vůbec první ročník budějovického participativního rozpočtu s názvem PRO Budějce. Princip je takový, že město každoročně uvolní část veřejného rozpočtu k tomu, aby lidé mohli sami navrhnout a ve finále také rozhodnout o tom, za co budou tyto prostředky vynaloženy. 

Cílem participativního rozpočtu není jen přerozdělit určité množství peněz, nejde tedy o nově pojmenovaný grantový systém. Smyslem je vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí, ukázat jim, jaké jsou možnosti obce i jak se mohou na tvoření města podílet, ale také naučit radnici způsobu, jak občanům naslouchat a jak s nimi efektivně a konstruktivně komunikovat.

Důležitou součástí participativního rozpočtu jsou veřejná setkání a debaty o návrzích, kde mohou vzniknout nové sousedské vztahy i příjemná konstruktivní atmosféra v obci. Spojovacím článkem mezi radnicí a občany jsou tzv. územní skupiny. V Českých Budějovicích jich aktuálně funguje 11. Každá má svého předsedu z řad aktivních občanů, který svolává pravidelné schůzky s občany dané lokality s cílem diskutovat aktuální témata a shromažďovat podněty. Ty následně komunikuje v rámci schůzek s předsedy ostatních územních skupin a předává zástupcům města. O územních skupinách se dozvíte více zde.

Každý z vás může navrhnout změnu, kterou považuje za přínosnou, užitečnou, potřebnou nebo prostě jen příjemnou.

 

Jak funguje participativní rozpočet v našem městě?

 1. Nejprve musíte mít nápad. Ten přihlásíte online na stránce probudejce.cz nebo osobně prostřednictvím územní skupiny města (více zde).
 2. Oddělení participativního rozpočtu každý podaný projekt formálně zkontroluje a v případě nejasností kontaktuje navrhovatele.
 3. Poté projekt předá územní skupině, která jej posoudí z hlediska místní vhodnosti a prospěšnosti.
 4. Následně projekt putuje k pracovní skupině magistrátu města, která jej posoudí z hlediska majetkového a ekonomického.
 5. Po této fázi má konečné slovo Rada města, která se vyjadřuje z hlediska strategického.
 6. Projekty schválené Radou města postupují do říjnového hlasování.
 7. V něm mohou hlasovat občané s trvalým pobytem v Českých Budějovicích, starší 15 ti let. Každý hlasující má k dispozici 2 hlasy. Vítězné projekty budou realizovány příslušnými odbory magistrátu města ve spolupráci s navrhovatelem.
 8. Realizace bude zahájena začátkem následujícího roku. Na realizaci má město dva roky. Projekty, které nezvítězily, je možné podat opět v novém ročníku participativního rozpočtu.

   


   

Jak podat projekt? 

Máte-li zajímavý podnět či návrh na projekt, je ideální obrátit se v prvé řadě na Vám místně příslušnou územní skupinu, svůj nápad zde projednat a přihlásit jejím prostřednictvím.
Více informací o tom, jak podat projekt osobně naleznete zde.

Územní skupiny jsou iniciační a poradní útvary zřizované v rámci činnosti územní komise rady města.
Jejich úkolem je především:

 • shromažďování podnětů občanů v jednotlivých oblastech městské samosprávy, včetně záležitostí týkajících se bydlení, sociální péče, dopravy, vzdělávání, kultury a sportu, územního rozvoje, životního prostředí a dalších;
 • projednávání a předkládání návrhů a doporučení komisi k činnosti Magistrátu města České Budějovice, Městské policie České Budějovice a jejich jednotlivých útvarů, i k činnosti městských organizací;
 • vyjadřovat se k dotazům a připomínkám rady města.

Sekretář územní komise:
Božena Hořejší
e-mail: uzemni.komise@c-budejovice.cz

Kontakty na předsedy jednotlivých územních skupin naleznete na stránkách města:
https://www.c-budejovice.cz/uzemni-komise.

   


Přihlášení projektu 

 • Prvním krokem je vytvoření návrhu projektu. Požadované informace si můžete předpřipravit. Přípravný formulář naleznete ZDE.
 • Projekty se podávají elektronicky vyplněním online formuláře nebo osobně prostřednictvím místně příslušné územní skupiny (dle lokace projektu). Odkaz na elektronický formulář se v období podávání projektů zobrazí v pravém horním rohu stránky probudejce.cz v podobě tlačítka Podat projekt. Kontakty na jednotlivé územní skupiny včetně jejich vymezení naleznete zde (více informací o územních skupinách viz Jednací řád komisí Rady města České Budějovice).
 • Projekt lze podat pouze ve vymezeném období, které je společně s dalšími termíny každoročně předem stanoveno tzv. Výzvou.
 • Obsah projektu je na vás – pokud je vám více než 18 let a máte nápad týkající se zábavy, dětí, sportu, seniorů, kultury, zdraví, dopravy, zvířat, vzdělání, zeleně nebo něčeho jiného, neváhejte a jen do toho! Důležité je, aby byl váš návrh podaný včas a byl v souladu s aktuálně platnými pravidly participativního rozpočtu statutárního města České Budějovice (dále jen Pravidla). S formální stránkou projektu vám případně ochotně poradí naše Oddělení participativního rozpočtu v rámci magistrátu města, neváhejte je proto kontaktovat se svými dotazy.
   
pan_u_pocitace

Jaký nápad je možné přihlásit? 

Je možné přihlásit dva typy projektů:

 • investiční, které zahrnují pořízení hmotného i nehmotného majetku (cílem je rozšířit, vybudovat nebo rekonstruovat majetek města);   
 • neinvestiční, zaměřené na různé aktivity (např. sociální, kulturní, vzdělávací apod.), na které nelze čerpat dotaci z grantových programů statutárního města České Budějovice a jiných dotačních programů; kalkulace v tomto případě obsahuje pouze náklady na realizaci projektu, nedochází k pořízení majetku, budování nebo rekonstrukci;

Celkové předpokládané náklady na realizaci projektu nesmí přesáhnout alokaci dle schválené Výzvy.

Výše alokace se může v rámci jednotlivých ročníků participativního rozpočtu lišit, proto před přípravou projektu doporučujeme vždy nejprve pečlivě prostudovat aktuální verzi Pravidel a Výzvy pro daný ročník, ať máte k dispozici správné informace!
 

Na co je potřeba si dávat pozor?

Až budete zadávat projekt, měli byste si dávat pozor na následující:

 • Finanční alokace jsou uvedeny včetně DPH a jsou závazné – pokud tedy budete sestavovat rozpočet, musíte se vejít do Výzvou stanoveného rozpočtového limitu. Do návrhu rozpočtu musí být zahrnuty veškeré výdaje projektu, bez ohledu na případné příjmy, včetně nákladů na projektovou dokumentaci.
   
 • Rozpočet by měl být rozpracovaný – do návrhu rozpočtu projektu musí být zahrnuty veškeré výdaje projektu včetně nákladů na projektovou dokumentaci a bez ohledu na případné příjmy (veškeré příjmy generované projektem náleží do rozpočtu města). Budete-li navrhovat třeba dětské hřiště, v rozpočtu budou položky jako například pískoviště, skluzavka, lavičky, odpadkový koš a případně i potřebný počet metrů oplocení. Pokud si nevíte rady, je možné se s konkrétním dotazem obrátit přímo na příslušný odbor magistrátu a záměr předem prodiskutovat (kontakty zde).
   
 • Každý projekt potřebuje alespoň jeden obrázek – podané projekty jsou zobrazeny v Galerii projektů na webu. Proto je k podanému návrhu nutné přiložit fotografie, náčrty, vizualizace apod. Pečlivě zvažte, jaký obrázek k projektu vložíte jako titulní, aby Váš projekt co nejlépe reprezentoval. Doporučujeme také mít tento obrázek v záloze v lepší kvalitě (alespoň 3MB, ideálně 5 – 10 MB) pro případnou prezentaci na výstavních panelech v průběhu hlasování. Upozorňujeme, že statutární město České Budějovice nenese odpovědnost za obsah, autorství ani vhodnost vložených fotografií. Fotografie s vulgárním, citlivým nebo jinak závadným obsahem nebudou brány na zřetel.
   
 • Každý investiční projekt musí být umístěn na mapě – ať navrhujete altánek pro setkání se sousedy nebo třeba můstek přes lesní potok, vždy musíte na mapě navrhnout, kde by bylo nejlépe jej umístit. Základním předpokladem vámi podaného návrhu v rámci participativního rozpočtu je, že se bude týkat majetku a území města, nebude zasahovat do bytového fondu města a jiných vlastníků a bude veřejně prospěšný. Neinvestiční projekty není nutné a mnohdy ani možné na mapu umisťovat. Přesně pro tyto projekty je pod mapou malé zaškrtávací políčko.
     
 • Není umožněno podávat projekty na zpracování projektové dokumentace či studie.
   
 • Od roku 2023 je možné projekty podávat jak online prostřednictvím elektronického formuláře dostupného během fáze podávání projektů na webu probudejce.cz, tak prostřednictvím územních skupin na základě osobního jednání s místně příslušnou územní skupinou (dle lokality navrhovaného projektu). Informace požadované k podání projektu si můžete předem rozmyslet, a to vyplněním přípravného „off-line“ formuláře.
 • Rozhodnete-li se podat návrh online:
  • před odesláním formuláře si prosím pečlivě zkontrolujte zadané informace;
  • po odeslání/podání projektu je možné obsah měnit pouze prostřednictvím pracovníků Oddělení participativního rozpočtu – s případnými úpravami se tedy obracejte na ně (kontakt zde);
  • pokud potřebujete proces podání projektu v online formuláři z nějakého důvodu přerušit, uložte si jeho aktuálně rozpracovanou verzi pomocí tlačítka „Uložit editační odkaz„, tento vám umožní pozdější návrat k rozpracované verzi projektu a nebudete muset začínat zcela nanovo;
  • po odeslání elektronického formuláře s podaným projektem obdržíte email s potvrzovacím odkazem, nezapomeňte jej tedy potvrdit; bez potvrzení zaslaného odkazu není projekt považován za formálně podaný!
  • každý podaný projekt je ihned zpřístupněn pracovníkovi Oddělení participativního rozpočtu, který provádí kontrolu jeho formální správnosti.

Kompletní informace týkající se podávání projektů a celého procesu v rámci participativního rozpočtu statutárního města České Budějovice naleznete v Pravidlech.

 

Nejste v tom sami

Pokud byste rádi něco ve svém okolí zlepšili, ale nevíte jak na to, nebo si nejste jisti, zda je váš nápad realizovatelný, spojte se s místně příslušnou územní skupinou a svůj nápad s nimi prodiskutujte. Případně přijďte na pracovní setkání s občany, které na toto téma pořádá Oddělení participativního rozpočtu.

Ve fázi podávání projektů je cílem těchto setkání společně prodiskutovat váš záměr a pomoci vám vypracovat návrh projektu tak, aby byl formálně a věcně co nejlepší. Společnými silami můžeme také projekt upravit, dopracovat, případně zvážit, zda projekt nesloučit s jiným podaným projektem a zvýšit tak šanci na jeho uskutečnění.

Dalším typem setkání s občany a navrhovateli je veřejné představení projektů postupujících do hlasování (a s tím spojená výstava těchto projektů na náměstí Přemysla Otakara II.). Cílem tohoto setkání je umožnit účastníkům především blíže se seznámit s jednotlivými návrhy projektů, a to nezprostředkovaně a přímo v podání navrhovatele daného projektu.

Setkání jsou plánována ve všední dny v odpoledních hodinách. Svolává je pracovník Oddělení participativního rozpočtu, a to s dostatečným předstihem.
Termín a místo konání pracovních setkání naleznete na našich stránkách – sledujte proto prosím pravidelně sekci Aktualit. V případě potřeby je možné zvolit namísto osobního setkání variantu online. Termíny případných online setkání opět s předstihem uveřejníme v aktualitách. Odkaz, přes který se s námi budete moci spojit, naleznete v Kontaktech.

Pokud vám termíny nevyhovují, můžete se zastavit na osobní konzultaci na Oddělení participativního rozpočtu, kancelář č. 216, a to po předchozí domluvě. Vaše dotazy také ochotně zodpovíme telefonicky nebo elektronickou poštou. 

 

Tvořte podobu svého města. 

Tvořte Budějce!