Jak na to? - PRO Budějce

O čem je participativní rozpočet (PAR)

Participativní rozpočtování již tři desítky let funguje v mnoha světových městech. Princip je jednoduchý: Město je tvořeno lidmi a lidé tvoří své město. 

I naše město chce podpořit své aktivní obyvatele a rozhodlo se, že každý rok uvolní část finančních prostředků k tomu, aby lidé mohli sami určit a rozhodnout o tom, za co budou tyto prostředky vynaloženy. 

Každý z vás může navrhnout změnu, kterou považuje za přínosnou, užitečnou, potřebnou nebo prostě jen příjemnou.

 

Jak funguje participativní rozpočet konkrétně v našem městě?

Princip participativního rozpočtu statutárního města České Budějovice PRO Budějce si prohlédněte v následujícím videu, kde je názorně popsán a vysvětlen.

 

Jak podat projekt? 

Prvním krokem je vytvoření návrhu projektu. Projekty se podávají elektronicky, vyplněním online formuláře. Požadované informace si můžete předpřipravit. Přípravný formulář naleznete ZDE. Odkaz na elektronický formulář se v období podávání projektů zobrazí v pravém horním rohu stránky probudejce.cz v podobě tlačítka Podat projekt. Projekt lze podat pouze ve vymezeném období, které je společně s dalšími termíny každoročně předem stanoveno tzv. Výzvou.
Obsah projektu je na vás – pokud je vám více než 18 let a máte nápad týkající se zábavy, dětí, sportu, seniorů, kultury, zdraví, dopravy, zvířat, vzdělání, zeleně nebo něčeho jiného, neváhejte a jen do toho! Důležité je, aby byl váš návrh podaný včas a byl v souladu s aktuálně platnými pravidly participativního rozpočtu statutárního města České Budějovice (dále jen Pravidla). 
S formální stránkou projektu vám případně ochotně poradí naše Oddělení participativního rozpočtu v rámci magistrátu města, neváhejte je proto kontaktovat se svými dotazy.
 

Jaký nápad je možné přihlásit? 

Je možné přihlásit dva typy projektů:

 • investiční, kdy je cílem rozšířit, vybudovat nebo rekonstruovat majetek města;   
 • neinvestiční, tedy projekty zaměřené na různé aktivity (např. sociální, kulturní, vzdělávací apod.), na které nelze čerpat dotaci z grantových programů statutárního města České Budějovice a jiných dotačních programů; kalkulace v tomto případě obsahuje pouze náklady na realizaci projektu. 

Oba tyto typy projektů ještě dále dělíme dle výše rozpočtu do dvou kategorií, a to na tzv. malé a velké projekty. Výše rozpočtu je uvedena včetně DPH. Finanční alokace se mohou pro tyto kategorie v rámci jednotlivých ročníků participativního rozpočtu lišit. Před přípravou projektu proto doporučujeme vždy nejprve pečlivě prostudovat aktuální verzi Pravidel a Výzvy pro daný ročník, ať máte k dispozici správné informace!
 

Na co je potřeba si dávat pozor?

Až budete zadávat projekt, měli byste si dávat pozor na následující:

 • Finanční alokace a stanovené rozpočtové limity jsou uvedeny včetně DPH a jsou závazné – pokud tedy budete sestavovat rozpočet, musíte se vejít do Výzvou stanovených rozpočtových limitů. Do návrhu rozpočtu musí být zahrnuty veškeré výdaje projektu, bez ohledu na případné příjmy, včetně nákladů na projektovou dokumentaci.
   
 • Rozpočet by měl být rozpracovaný – do návrhu rozpočtu projektu musí být zahrnuty veškeré výdaje projektu včetně nákladů na projektovou dokumentaci a bez ohledu na případné příjmy (veškeré příjmy generované projektem náleží do rozpočtu města). Budete-li navrhovat třeba dětské hřiště, v rozpočtu budou položky jako například pískoviště, klouzačka, dvě lavičky, odpadkový koš a případně i potřebný počet metrů oplocení. Pokud si nevíte rady, připravili jsme zde alespoň základní přehled položek, které jsou často využívány při sestavování rozpočtu projektů v rámci participativního rozpočtu. Samozřejmě je také možné se s konkrétním dotazem obrátit přímo na příslušný odbor magistrátu a záměr předem prodiskutovat.
   
 • Každý projekt potřebuje alespoň jeden obrázek – projekty jsou po kontrole věcné a formální správnosti přesunuty do Galerie. Proto je k podanému návrhu nutné přiložit fotografie, náčrty, vizualizace apod. Pečlivě zvažte, jaký obrázek k projektu vložíte jako titulní, aby Váš projekt co nejlépe reprezentoval. Doporučujeme také mít tento obrázek v záloze v lepší kvalitě (alespoň 3MB, ideálně 5 – 10 MB) pro případnou prezentaci na výstavních panelech v průběhu hlasování. Upozorňujeme, že statutární město České Budějovice nenese odpovědnost za obsah, autorství ani vhodnost vložených fotografií. Fotografie s vulgárním, citlivým nebo jinak závadným obsahem nebudou brány na zřetel.
   
 • Každý investiční projekt musí být umístěn na mapě – ať navrhujete altánek pro setkání se sousedy nebo třeba můstek přes lesní potok, vždy musíte na mapě navrhnout, kde by bylo nejlépe jej umístit. Základním předpokladem vámi podaného návrhu v rámci participativního rozpočtu je, že se bude týkat majetku a území města, nebude zasahovat do bytového fondu města a jiných vlastníků a bude veřejně prospěšný. Neinvestiční projekty není nutné a mnohdy ani možné na mapu umisťovat. Přesně pro tyto projekty je pod mapou malé zaškrtávací políčko.
   
 • Projekty je možné podávat pouze elektronickou formou prostřednictvím formuláře dostupného během fáze podávání projektů na webu probudejce.cz. Před odesláním online formuláře k podání návrhu si pečlivě zkontrolujte zadané informace. Po odeslání/podání projektu může totiž obsah měnit pouze pracovník Oddělení participativního rozpočtu – rozhodnete-li se tedy ještě něco upravit, případně budete-li námi vyzváni k tomu, abyste něco doplnili, kontaktujte nás a my za Vás úpravu provedeme. A ještě jedna důležitá rada – pokud potřebujete proces podání projektu v online formuláři z nějakého důvodu přerušit, uložte si jeho aktuálně rozpracovanou verzi pomocí tlačítka „Uložit editační odkaz„. Tento vám umožní se navrátit k rozpracované verzi projektu a nebudete muset začínat zcela nanovo. Po odeslání elektronického formuláře s podaným projektem obdržíte email s potvrzovacím odkazem. Bez potvrzení zaslaného odkazu není projekt považován za formálně podaný! Každý podaný projekt je ihned zpřístupněn pracovníkovi Oddělení participativního rozpočtu, který provádí kontrolu jeho formální správnosti.

Kompletní informace týkající se podávání projektů a celého procesu v rámci participativního rozpočtu statutárního města České Budějovice naleznete v Pravidlech.

 

A co následuje dále?

Každý podaný projekt musí nejprve projít kontrolou formální a věcné správnosti. Po této kontrole je zveřejněn v Galerii projektů na těchto webových stránkách probudejce.cz a postupuje do fáze sbírání podpory. Pokud návrh získá dostatečnou podporu veřejnosti v podobě počtu „líbí se mi“, pokračuje k rukám zástupců města, kteří ohodnotí jeho proveditelnost. Navrhovatelé mohou svůj projekt v této fázi detailně prodiskutovat se zástupci města, upravit jej nebo případně spojit s někým jiným, tedy s jiným navrhovatelem, který má podobný nápad. K tomuto účelu mají sloužit veřejná pracovní setkání pořádaná Oddělením participativního rozpočtu.

Pokud je váš návrh proveditelný, je zařazen do finálního hlasování. Vy v rámci tohoto hlasování svými hlasy rozhodnete, které projekty zvítězí a město je ze svého rozpočtu zrealizuje. Hlasování probíhá v období předem stanoveném Výzvou. Hlasovat můžete elektronicky prostřednictvím těchto webových stránek, případně také osobně v turistickém informačním centru (TIC) Magistrátu města České Budějovice v budově radnice. Hlasující musí být starší 18 let a mít trvalé bydliště v Českých Budějovicích.

Vítězné projekty, tj. ty projekty, které získají nejvíce hlasů od plnoletých občanů Českých Budějovic, a svým rozpočtem v součtu s ostatními nejlépe umístěnými projekty nepřesáhnou alokaci stanovenou pro danou kategorii, budou poté městem zrealizovány

Jednotlivé fáze harmonogramu participativního rozpočtu jsou detailněji popsány níže v části „Jak a kdy se zapojit“.

 

Nejste v tom sami

Pokud byste rádi něco ve svém okolí zlepšili, ale nevíte jak na to, nebo si nejste jisti, zda je váš nápad realizovatelný, tak právě k tomu by měla sloužit pracovní setkání s občany a navrhovateli pořádaná Oddělením participativního rozpočtu. Ve fázi podávání projektů je cílem těchto setkání společně prodiskutovat váš záměr a pomoci vám vypracovat návrh projektu tak, aby byl formálně a věcně co nejlepší. Společnými silami můžeme také projekt upravit, dopracovat, případně zvážit, zda projekt nesloučit s jiným podaným projektem a zvýšit tak šanci na jeho uskutečnění. Dalším typem setkání s občany a navrhovateli je veřejné představení projektů postupujících do hlasování (a s tím spojená výstava těchto projektů na náměstí Přemysla Otakara II.). Cílem tohoto setkání je umožnit účastníkům především blíže se seznámit s jednotlivými návrhy projektů, a to nezprostředkovaně a přímo v podání navrhovatele daného projektu.

Setkání jsou plánována ve všední dny v odpoledních hodinách. Svolává je pracovník Oddělení participativního rozpočtu, a to s dostatečným předstihem.
Termín a místo konání pracovních setkání naleznete na našich stránkách – sledujte proto prosím pravidelně sekci Aktualit. V případě potřeby je možné zvolit namísto osobního setkání variantu online. Termíny případných online setkání opět s předstihem uveřejníme v aktualitách. Odkaz, přes který se s námi budete moci spojit, naleznete v Kontaktech.

Pokud vám termíny nevyhovují, můžete se zastavit na osobní konzultaci na Oddělení participativního rozpočtu, kancelář č. 216, a to po předchozí domluvě. Vaše dotazy také ochotně zodpovíme telefonicky nebo elektronickou poštou. 

 

Jak a kdy se zapojit? 

Občané se do participativního rozpočtu mohou aktivně zapojit hned několika způsoby:

 • tím prvním je samotné podání návrhu na projekt,
 • poté mají možnost podpořit podané projekty ve formě „líbí se mi“,
 • a nakonec svými hlasy rozhodují ve velkém hlasování o tom, které projekty se zrealizují.

Jaké jsou fáze participativního rozpočtu?

Kdo má v dané fázi jakou roli?

 1. Každý rok je městem stanovena určitá částka alokovaná na participativní rozpočet. Město vydá tzv. Výzvu, v níž stanoví lhůty a alokace pro daný ročník, a probíhá informativní kampaň k podávání projektů.
   
 2. Občané podávají ve stanoveném termínu návrhy na projekty prostřednictvím webového formuláře na probudejce.cz. Probíhají osobní a online konzultace pracovníků Oddělení participativního rozpočtu s navrhovateli s cílem podat projekty formálně správně a dle stanovených Pravidel.
   
 3. Podané projekty jsou následně pracovníky Oddělení participativního rozpočtu vyhodnoceny jako formálně schválené a postupují do další fáze nebo jako formálně neschválené, které dále nepostupují. Jedná se o tzv. fázi posouzení formální správnosti ze strany města.
   
 4. Formálně schválené projekty postupují do fáze sbírání podpory od veřejnosti. To probíhá v předem stanoveném termínu na webu probudejce.cz, a to prostřednictvím tlačítka „líbí se mi“ v detailu každého projektu (v Galerii projektů). Aby projekt postoupil do další fáze, kterou je posouzení proveditelnosti, musí nasbírat stanovený počet „líbí se mi“. Výsledkem fáze sbírání podpory jsou projekty se statusem „podpořený“ (tj. projekt získal alespoň tolik „líbí se mi“, kolik stanovují Pravidla) a „nepodpořený“ (projekt nedosáhl stanovené hranice počtu „líbí se mi“). Během fáze sbírání podpory může „kdokoliv“ (tj. nemusí být občanem Českých Budějovic) podpořit libovolný počet projektů, každý projekt však maximálně jedenkrát.
   
 5. Jakmile je veřejností rozhodnuto, které projekty jsou podpořené, následuje období, kdy příslušné odbory magistrátu města, případně další dotčené orgány, posuzují proveditelnost podpořených projektů a detailněji se vyjadřují k možným překážkám či úskalím při případné realizaci. Výsledkem této fáze jsou projekty se statusem „proveditelný“, „neproveditelný“ a „proveditelný s úpravami“ tam, kde není známa přímá překážka bránící realizaci projektu a ze strany města jsou navržena doporučení pro drobnou úpravu projektu.
   
 6. Projekty označené jako „proveditelné“ a „proveditelné s úpravamipostupují do finálního hlasování. Pokud chcete podpořit svůj projekt nebo nemáte úplně svůj nápad, ale přesto byste chtěli rozhodnout o tom, jak bude naše město vypadat, pak v této fázi je ta pravá chvíle. Pokud je vám více než 18 let a máte trvalý pobyt v Českých Budějovicích, máte k dispozici dva hlasy – jeden pro malý a jeden pro velký projekt. Hlasování probíhá v termínu stanoveném Výzvou, a to elektronicky na webu probudejce.cz nebo osobně v turistickém informačním centru Magistrátu města České Budějovice v budově radnice.
  Výsledky hlasování jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách probudejce.cz.
  V průběhu hlasování se také každoročně uskutečňuje veřejné představení projektů na náměstí Přemysla Otakara II., kdy mají navrhovatelé projektů jedinečnou možnost veřejně vystoupit a seznámit občany s obsahem a přínosem svého projektu a získat jejich hlas.
   
 7. Vítězné projekty, tj. ty projekty, které získají nejvíce hlasů od plnoletých občanů Českých Budějovic, a svým rozpočtem v součtu s ostatními nejlépe umístěnými projekty nepřesáhnou alokaci stanovenou pro danou kategorii, jsou poté městem zrealizovány. Každý vítězný projekt je přidělen příslušnému odboru magistrátu, který se stává jeho realizátorem, a ve spolupráci s navrhovatelem a za koordinace ze strany Oddělení participativního rozpočtu je projekt zrealizován. Celková doba realizace včetně projektové přípravy nesmí přesáhnout 24 měsíců, přičemž fyzická realizace nesmí přesáhnout 12 měsíců. Průběh realizace jednotlivých projektů je zdokumentován v sekci Realizace.

 

Neváhejte a tvořte svým hlasem podobu města. 

Tvořte Budějce!

Celá pravidla najdete ZDE.