PRO Budějce
Zeleno-modré srdce Nového Vráta – díl 3.

Postupnými krůčky vdechujeme nový život našemu Zeleno-modrému srdci. Nejde to rychle. Díky dobrovolníkům a důvěře obyvatel se snažíme zlepšit své okolí. Cílem tohoto projektu je realizace klidového poloostrova a obnova volných ploch v parku.

Letos již potřetí žádáme o finance na vytvoření přírodního přátelského prostředí v parku v Novém Vrátě, které umožní pikniková posezení, pořádání společenských akcí, hry dětí, odpočinek v přírodě v blízkosti vodní plochy.
V rámci participativního rozpočtu se nám nejprve podařilo vytvořit budoucí vizi „Zeleno-modrého srdce“ skrze studii a projekt na jeho postupnou obnovu. Vzhledem k finanční náročnosti obnovy parku paní architektka Ing. Lenka Marcínová rozdělila projekt na několik dílčích etap, které mohou být realizovány postupně. Díky tomu jsme v roce 2021 získali peníze na vybudování prostoru pro starší děti, v rozšířeném území za parkem, kde budou pingpongové stoly, workoutové prvky či koš na streetball. V letošním roce 2023 žádáme o finance na obnovu navazujících území – vytvoření klidového poloostrova a obnovu volných ploch v parku.

V rámci revitalizace parku bude/ budou:
• řešena rekonstrukce centrální travnaté plochy
• obnoven travní povrch a odstraněn nefunkční mobiliář
• pořízeny mobilní fotbalové branky
• instalovány lavičky organických tvarů
• vyčištěny/ prořezány křoviny břehů velkého rybníka
• umístěny v dostatečném množství odpadkové koše a koše na psí výkaly
• instalovány informační tabule k parku, naučná stezka o stromech (ve spolupráci se ZŠ) a historii parku, tabule na malování
• vysázeny popínavé rostliny kolem betonové stěny sousedící s kovošrotem
• vytvořen klidový poloostrov
• v celém návrhovém území dojde k úpravě zeleně, stromy budou ošetřeny a dosazeny (na základě podrobné inventarizace všech stromů a vyhodnocení jejich zdravotního stavu, budou některé v nevyhovujícím zdravotním stavu také odstraněny)

Ing. Eva Semančíková, Ph.D.
České Budějovice 4
24 měsíců
2 500 000 Kč
272 hlasů
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
Inženýring, autorský a technický dozor
240 000 Kč
Asanace a demolice stávájícího nevhodného mobiliáře
60 000 Kč
Technické prvky a nový mobiliář
600 000 Kč
Sadovnické úpravy - realizace
1 600 000 Kč
Projektová dokumentace
0 Kč
Cena celkem
2 500 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Územní skupina
Proveditelný
Majetkový odbor
Na část pozemku parc. č. 1258/1 je uzavřena nájemní smlouva s CITY - TOOLS, s.r.o. za účelem umístění a provozování přístřešků - čekáren MHD.
Proveditelný s úpravami
Správa veřejných statků
Bylo by vhodné získat k projektu vyjádření příspěvkové organizace Lesy a rybníky města Českých Budějovic, úprava se týká i hráze rybníka.
Proveditelný s úpravami
Stavební úřad
Proveditelný
Odbor ochrany životního prostředí
Bez bližšího upřesnění velikosti a konkrétní polohy, nelze jednoznačně vyloučit negativní vliv na ochranu životního prostředí a případný konflikt se stávající právní normou. Dešťové vody musí být likvidovány přirozeným vsakem na pozemku.
Proveditelný s úpravami
Odbor dopravy a silničního hospodářství - samospráva
Vhodné doplnit o kolostavy
Proveditelný s úpravami
Odbor územního plánování - urbanismus
Proveditelný
Odbor územního plánování
V souladu s ÚPnM - plochy nezastavitelného území zeleně parků (ZP) dle čl. 77 OZV a nezastavitelné území rekreační zeleně (ZR) dle čl. 79 OZV.
Proveditelný
Odbor dopravy a silničního hospodářství - státní správa
V případě zřizování nových přístupových chodníků, zpevněných ploch atd. - nutné povolení dle stavebního zákona.
Proveditelný s úpravami
Lesy a rybníky města Č. Budějovice
K projektu nemáme výhrady, jestliže bude i nadále na vodní ploše zachován sportovní rybolov pro Český rybářský svaz.
Proveditelný
Celkové hodnocení
Proveditelný s úpravami
Deník projektu
Datum
Popis
2.1.2024
Realizačně zajišťuje: Odbor správy veřejných statků; Politický garant projektu: nám. Tomáš Bouzek
16. 1. 2024
Úvodní schůzka s navrhovatelem. V první fázi bude požádáno o povolení kácení v parku a budou probíhat povolovací procesy. Projektová dokumentace je připravena. Na podzim by se dalo začít s realizací.
Červen 2024
V zájmovém území byl proveden arboristický zásah spočívající v odstranění nevhodných vzrostlých stromů a odstranění drobných náletů. Nyní probíhá výstavba oplocení. Na podzim 2024 by se mělo začít s realizací.