PRO Budějce
Lavičky nad vodou

Systém laviček zavěšených nad řekami na území města. Osazení laviček na hraně nábřeží v místě odříznutého zábradlí u Biskupské zahrady a na konci slepého ramene.

Jak říká aktualizovaná studie Město a Voda – přestože Českými Budějovicemi protékají dvě řeky, málo míst slouží k pozastavení a odpočinku. Většina laviček je od řeky daleko, třeba u Biskupské zahrady jsou až za cyklostezkou u zdi.

Je skvělé, že v posledních letech přibyly lavičky např. na březích Háječku. Převážná část městských nábřeží ale slouží jen k pohybu – jízdě na kole, na bruslích, běhu, chůzi. Tento projekt cílí na tato místa a nabízí relativně snadné řešení, bez potřeby náročných stavebních úprav.

(Konkrétně u Biskupské zahrady se nabízí postupné schody od cyklostezky až k řece, doplněné o lehátka, slunečníky, fontánky, vodotrysky a kdo ví co ještě. Nádhera. Ale to tu ještě dlouho nebude. Takže zpátky na zem.)

Fyzicky jde o lavičky, které jsou z břehu zavěšeny nad vodu.
Projekt má dvě roviny:
1. Osadit lavičky k Biskupské zahradě, na místo odříznutého zábradlí a na šikmou stěnu u ulice Hroznová.
2. Vyzkoušet tak zde zavěšení a vymyslet jednotný systém variantně aplikovatelný na všechny typy břehů v Budějcích.

Nemusíme zůstat jen u laviček. Zmíněná studie Město a Voda se zamýšlí i nad visutou lávkou nad korytem Mlýnské stoky, ze zadní strany Obchodní Akademie. Modifikovaná varianta lze použít i pro tento účel.

Projekt počítá s osazením ve zmíněném rozsahu a pravidelnou každoroční údržbou. Lavičky jsou sezónní, umístěné v závislosti na klimatických podmínkách. Každoročně zdruba od začátku dubna do konce listopadu. Zimní uskladnění je možné bezplatně v objektu Statutárního města České Budějovice. Návrh počítá s možností odstranění zařízení při riziku povodně.

Pro zimní období bude u Hroznové ulice myšleno na nahrazení klasickým zábradlím (identické řešení je u Plzeňské ulice u řeky Vltavy). V tomto místě je zařízení vyvýšeno k vrchní hraně zábradlí pro odclonění prachu a hluku z projíždějících vozidel. V projektu by mělo být počítáno s natažením plovoucí hráze od průtoku pod ulicí někam k hotelu Klika, a to pro odvedení nečistot z hladiny řeky.

Tomáš Holub
České Budějovice 1
3 měsíce
500 000 Kč
Malý projekt
194 líbí se mi
349 hlasů
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
výroba, příprava, ukotvení
470 000 Kč
Projektová dokumentace
30 000 Kč
Cena celkem
500 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Investiční odbor
Nutná koordinace se studií \"Město a voda\". Dořešit jejich instalaci, demontáž a uskladnění. Projednat s Povodím Vltavy - umístění, rozsah, povodňový plán apod.
Proveditelný s úpravami
Majetkový odbor
Pozemek parc. č. 568, k. ú. ČB 1 je ve vlastnictví České republiky a právo hospodařit s majetkem má Povodí Vltavy, s. p. Nutné jednání s Povodím Vltavy a případně následné uzavření odpovídající smlouvy.
Proveditelný s úpravami
Správa veřejných statků
Nutné zajistit uskladnění laviček.
Proveditelný
Stavební úřad
Proveditelný
Odbor památkové péče
Jedná se o památkově chráněné území; předpokládá se povinnost rozhodnutí ve správním řízení.
Proveditelný s úpravami
Odbor ochrany životního prostředí
Břeh toku je významný krajinný prvek ze zákona. Bude nutné požádat o závazné stanovisko zdejší OOP. V případě vedení správního řízení nelze předjímat jeho výsledek.
Proveditelný s úpravami
Útvar hlavního architekta
Takovéto prvky je vhodné řešit ne jako instalovací lavičky, ale jako pevné terénní úpravy a to z hlediska provozu, údržby i reakce na velkou vodu. Realizace prvků viz park Dukelská je možná, ale není to vhodné u každé břehové linie. Hodí se spíše do míst, kde je voda tekoucí a ne stojatá. V tomto místě spíše doporučujeme lavičky na břehu a úpravu zelených ploch v okolí. Nutnost bude koordinovat projekt s materiálem Město a voda a s plánovaným splavněním řeky Vltavy až do centra.
Proveditelný s úpravami
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Proveditelný
Deník projektu
Datum
Popis
Prosinec 2020
Úvodní setkání realizátora a navrhovatele
Leden 2021
Vyhotovená objednávka
Únor 2021
Zpracovává se projektová dokumentace do 22. 3. 2021 - následně se požádá o vyjádření dotčených orgánů státní správy (DOSS) - ÚHA, OOPŽ, OPP, SVS a Povodí Vltavy.
Březen 2021
Projektant požádal o prodloužení termínu odevzdání PD.
Květen 2021
Projekt je hotový, projektant podal žádost o vyjádření na OPP, OOŽP a NPÚ dále jedná s Povodím Vltavy, s.p.
Červenec 2021
Smlouva o nájmu s Povodím Vltavy je vyhotovena, po vydání stanovisek bude vyhlášena veřejná zakázka.
Srpen 2021
Vydána stanoviska dotčených orgánů.
Září 2021
Vypsána veřejná zakázka na zhotovitele.
Listopad 2021
1.11. lavičky nainstalovány. Jde o prototyp, podle zájmu veřejnosti se s lavičkami bude pokračovat.