PRO Budějce
Městský holubník

Vybudování holubníku pro holuby žijící ve městě. Díky tomu lze ochránit památky a eticky regulovat holubí populaci.

Holubi ve městě trpí hlady, nemocemi, jsou bez jakékoli péče a zázemí a ničí památky. Městský holubník je řešením, které pomáhá mít holubí populaci pod kontrolou eticky, bez střílení a trávení. Část vajec nahrazuje pověřená osoba sádrovými atrapami. Zdraví ohlídáme odklízením případných kadaverů a především podáváním přirozené stravy, která přispívá ke zlepšení zdraví holubů a ke snížení agresivity trusu. Holubi tráví v holubníku až 80 % času. Neposedávají tedy po římsách ani památkách a neznečišťují je svým trusem a hnízdy.
Divoká zvířata mají zastání v záchranných stanicích, domácí zase v útulcích. Holubi nejsou ani v jedné z kategorií. V dnešní době, kdy znovunalézáme respekt k přírodě považuji za nutné učinit krok vpřed i tímto směrem. Konkrétní místo pro holubník není prozatím určeno.

Marcela Kassai
6 - 12 měsíců
290 000 Kč
Malý projekt
216 líbí se mi
177 hlasů
Poloha
Projekt není vázaný na konkrétní místo.
Rozpočet
Popis položky
Cena
Vybudování půdního holubníku
60 000 Kč
Roční provoz holubníku
150 000 Kč
Studie
50 000 Kč
Projektová dokumentace
30 000 Kč
Cena celkem
290 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Stavební úřad
Pravděpodobně bude vyžadovat stavební povolení, záleží zda bude objekt památkově chráněný a jaký bude rozsah stavebních prací.
Proveditelný s úpravami
Odbor památkové péče
Předpokládá se posouzení ve správním řízení dle zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
Proveditelný s úpravami
Odbor ochrany životního prostředí
Proveditelný
Celkové hodnocení
Proveditelný s úpravami
Deník projektu
Datum
Popis
Leden 2022
Úvodní setkání realizátora a navrhovatele.
Březen 2022
Zadáno zpracování PD s termínem vyhotovení do 30. 6. 2022.
Červen 2022
Studie vyhotovena. Jsou vytipována dvě místa. Na schůzce realizátora se zpracovatelem studie dne 13. 7. bude definován další postup.
Červenec 2022
Ze studie vyplynulo jako nejvhodnější místo pro realizaci půdní prostory Žižkovo kasáren. V polovině srpna se na místě sejde realizátor s navrhovatelem k upřesnění dalšího prostupu prací a možnosti provozu holubníku.
Srpen 2022
31. 8. 2022 naplánována schůzka s budoucími provozovateli (Marcela Kassai a její spolupracovníci), p. Michalem Ďuríčkem (zástupce Spolku Obecní holubník z.s., Slovenská 1946, 35601 Sokolov) na místě realizace, kde bude finalizován nákres budoucího holubníku a prodiskutovány možnosti provozování holubníku.
Listopad 2022
V průběhu října a listopadu probíhal výběr projektanta. Dne 16. 11. 2022 vystavena objednávka na vyhotovení projektu vč. realizace s termínem dodání 15. 12. 2022.
Prosinec 2022
Probíhají pravidelné schůzky realizátora s dodavatelem stavebních prací (konkretizace požadavků).
Leden 2023
PD zpracována, nyní probíhá konzultace se Státní veterinární správou k projektové dokumentaci.
Březen 2023
Vydáno vyjádření Krajské veterinární správy, o dalším postupu se bude jednat.
Březen 2023
Vydáno vyjádření Krajské veterinární správy, o dalším postupu se bude jednat.
Květen 2023
Realizační práce pokračují.
Červen 2023
Holubník je hotov, zbývá dovybavit drobným vybavením (soupis zašle navrhovatelka, následně bude objednáno) a nechat schválit Krajskou veterinární správou.
Srpen 2023
Holubník hotov a předán, nyní se budou objednávat drobná vybavení (jako jsou hnízdní misky, umělá vajíčka na výměnu, krmítka). Nyní se čeká na vyjádření a schválení veterinární správou. Tím bude projekt dokončen. Spuštění provozu v polovině září 2023.
Říjen 2023
Uděleno povolení Krajskou veterinární správou. Projekt dokončen.
Říjen 2023
Dne 13. 10. 2023 je holubník oficiálně spuštěn.